A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE Gépjárművédelmi Tagozata

 

A GÉPJÁRMŰVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGot

 

2014. május 05-ével megszüntette.

 

 

 

A döntés értelmében az érvényes besorolással rendelkező gépjárművédelmi eszközök és szolgáltatások esetén adatkezelést, karbantartást folytatunk a besorolás érvényességének ideje alatt,

új termékek besorolására a továbbiakban nincs lehetőség.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Biztosítók Szövetsége

gépjárművédelmi ÉS Kármegelőzési Bizottsága

II.

gépjárművédelmi eszközök biztosítói besorolásának feltételei

Budapest, 2011. szeptember 29.

v2.21

Tartalomjegyzék

1.     Általános követelmények az előzetes műszaki szemléhez. 4

2.     A gépjárművédelmi eszközökre vonatkozó műszaki követelmények. 4

2.1.      Általános követelmények. 4

2.2.      Az elektronikus működtetésű termékek kezelőivel kapcsolatos követelmények. 5

2.2.1.       Távkezelő. 5

2.2.2.       Elektronikus kódkulcs, transzponder 5

2.2.3.       Billentyűzet 5

2.2.4.       Másodlagos hatástalanítás utólagos megtalálást elősegítő rendszerek esetén. 5

3.     Vagyonvédelmi kategóriák jelölése, és a hozzájuk rendelt követelmények. 5

3.1.      A - Passzív védelmi berendezés. 5

3.1.1.       AE - Passzív elektronikus védelmi berendezés. 5

3.1.2.       AM - Passzív mechanikus védelmi berendezés. 6

3.2.      B - Utólagos megtalálást elősegítő rendszer 6

3.2.1.       BEA - Utólagos megtalálást elősegítő aktív rendszer és szolgáltatás. 6

3.2.2.       BER - Utólagos megtalálást elősegítő aktív rendszer 7

3.2.3.       BEB - Utólagos megtalálást elősegítő aktív csendes védelmi rendszer 8

3.2.4.       BEM - Utólagos megtalálást elősegítő rendszer 8

3.2.5.       BEM-A  - Utólagos megtalálást elősegítő rendszer IT alapú felügyelettel 8

3.2.6.       BEN - Utólagos helymeghatározást elősegítő aktív rendszer 9

3.2.7.       BEP - Passzív elektronikus utólagos megtalálást elősegítő rendszer 10

3.2.8.       BN - Nem elektronikus utólagos megtalálást elősegítő eszköz. 10

3.3.      C - Aktív elektronikus rendszer, riasztó. 10

3.3.1.       CTU - Ugrókódos távkezelős riasztó. 10

3.4.      D - Kombinált védelmi termék. 11

3.5.      E - Egyéb kiegészítő eszköz. 11

3.6.      GC - A gépjármű saját rendszerei által vezérelt riasztó. 11

3.7.      KV - Külső védelem.. 11

3.8.      M - Motorkerékpár-védelem.. 11

3.9.      R - Rablásgátló berendezés. 12

1. sz. melléklet - Biztonsági távfelügyeleti diszpécserközponttal kapcsolatos követelmények. 13

2. sz. melléklet - Gépjárművédelmi távfelügyeleti rendszer dokumentumai 14

3. sz. melléklet - Gépjárművédelmi távfelügyeleti rendszer műszaki követelményei 16

1/a. sz. melléklet – IT alapú biztonsági távfelügyeleti diszpécserközponttal kapcsolatos követelmények  17

2/a. sz. melléklet – IT alapú gépjárművédelmi távfelügyeleti rendszer dokumentumai 19

3/a. sz. melléklet – IT alapú gépjárművédelmi távfelügyeleti rendszer műszaki követelményei 20

 


A Magyar Biztosítók Szövetségének Gépjárművédelmi és Kármegelőzési Bizottsága (MABISZ GKB) a hazai piacon árusított, a gépjárművekbe utólag beszerelhető, nem a gépjármű gyártása során beépített alkatrész cseréjét vagy pótlását szolgáló, illetéktelen használatot megakadályozni hivatott mechanikus és elektronikus védelmi berendezések, rendszerek gyártóinak, illetve generálimportőreinek kérése esetén a terméket a biztosítási szempontból megvizsgálja, és a termék rendeltetésének és funkciójának megfelelően vagyonvédelmi kategóriákba sorolja. A MABISZ GKB a vizsgálat és a vagyonvédelmi kategóriába sorolás eredményéről iratot állít ki.

A MABISZ GKB kizárólag olyan illetéktelen használat elleni védelmet szolgáló termék besorolást végzi el, amely

-        a követelményeket, működési feltételeket, vizsgálati előírásokat, üzemeltetési dokumentációkat, szerelési igazolást, típusjóváhagyást tekintve megfelel a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 94. §-ában, továbbá gépkocsik esetében az említett jogszabály „A” jelű függelékének A/13. sz., motorkerékpárok esetén pedig a „B” jelű függelék B/6. sz. mellékletében foglalt előírásoknak, és

-        a Nemzeti Közlekedési Hatóság (KKF) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 2.§ (2) bekezdése, a 16. §, továbbá a 21‑26. §-okban foglaltak alapján előzetesen minősítette, és kiadta az alkalmazási engedélyt.

 

A MABISZ GKB a gépjárművédelmi termékek besorolásához alábbiakat vizsgálja:

-        Alkalmazási engedély megléte, érvényessége, vagy Nemzeti Közlekedési Hatóság (KKF) igazolása arról, hogy a termék külföldön elvégzett vizsgálata, illetve az erről kiállított bizonylat alapján a termék belföldi forgalmazásának jogi akadálya nincs;

-        a dokumentáció alkalmassága a termék azonosítására, rendeltetésszerű beépítésére, és használatára;

-        a termék védelmi funkciói, ezek működése és működtetése a jogszabályi előírásokon kívül megfelel-e a MABISZ GKB jelen ajánlásban előírt – jogszabályba nem ütköző – követelményeinek is.

Ha a fenti szempontok figyelembevételével kialakított szabályozás szerint a vizsgált termék megfelelőnek minősül, a MABISZ GKB besorolja a megfelelő vagyonvédelmi kategóriába, és erről bizonylatot állít ki.

A biztosítói besorolás csak tájékoztatás a biztosítótársaságok részére. Nem kötelezi a biztosítótársaságokat sem a besorolást nyert termékek elfogadására, sem a besorolással nem rendelkező termékek elutasítására. (A biztosítótársaságok a kockázatvállalással kapcsolatos döntéseiket önállóan, más biztosítókkal történő egyeztetés mellőzésével hozzák meg.)

A jelen szabályozásban előforduló fontosabb fogalmak:

a)      Élesítés: a gépjárművédelmi eszköz aktiválása.

b)      Hatástalanítás: a gépjárművédelmi eszköz rendeltetésszerűen passzív állapotba való helyezése.

c)      Másodlagos hatástalanítás: a gépjárművédelmi eszköz hatástalanítása olyan esetekben, amikor az üzemszerű hatástalanításhoz szükséges kezelő valamilyen okból nem használható.

d)     Szerviz üzemmód: a gépjárművédelmi eszköznek a jogszerű felhasználó által történő ideiglenes kiiktatása, melynek eredményeként a gépjármű a kezelőeszköz használata nélkül üzemeltethető.

e)      Távkezelő: olyan, önálló (v. elkülönített) eszköz, amely segítségével az adott berendezés működési folyamata vezérelhető.

f)       Termék: gépjárművédelmi eszköz (készülék, berendezés, rendszer, szolgáltatás, ideértve ennek tartozékait, a használati és beépítési útmutatót, valamint az elbíráláshoz szükséges egyéb dokumentációkat).

g)      Transzponder: olyan eszköz, amely egy meghatározott kód hatására válaszkódot bocsát ki.

 

1.           Általános követelmények az előzetes műszaki szemléhez

Előzetes műszaki szemlére kizárólag akkor vehető át a termék, ha az alábbi követelményeknek eleget tesz.

a)      A vizsgálatra átadott terméknek egyértelműen azonosíthatónak kell lennie, és rendelkeznie kell a Nemzeti Közlekedési Hatóság (KKF) által kiadott alkalmazási engedéllyel, vagy az ezt helyettesítő igazolással.

b)      A kereskedelmi kiszerelés nem tartalmazhat a termék gyártmány és/vagy típus azonosítására alkalmas - a védett gépjárműre, vagy tartozékéra ragasztható – reklámmatricát, vagy egyéb külső jelölést.

c)      Ha a gépjárműbe szerelendő vagyonvédelmi berendezés rendeltetésszerű működésének feltétele az ajtók, illetve a motor- és csomagtérfedél nyitását érzékelő kapcsoló(k) utólagos beszerelése, ennek megvalósításáról (a teljes héjvédelem kialakítása érdekében) a beszerelési utasításnak rendelkeznie kell.

d)     Az elveszett távkezelő kötelező kiiktatására és az új távkezelő hozzátanításának módjára a használati utasításban a figyelmet fel kell hívni.

e)      Ha a termék rendeltetésszerű használata rendszeresen vagy alkalmanként azonosító kód bevitelét igényli, annak használatát, megváltoztatási, valamint biztonságos kezelésének módját a használati utasításnak tartalmaznia kell.

2.           A gépjárművédelmi eszközökre vonatkozó műszaki követelmények

2.1.           Általános követelmények

a)      A rendeltetésszerűen a motortérbe, a gépjármű külső részére, illetve motorkerékpárra szerelendő készülékek azonosító adatainak (gyártmány-, típusjelzés, gyártási sorszám) az üzemi körülményeknek (hőmérséklet, kenő-, mosó- és üzemanyagok, a mosásnál alkalmazott magasnyomású hideg vagy melegvízsugár stb.), valamint az időjárási viszonyoknak tartósan ellen kell állnia.

b)      Ha a termék rendeltetésszerű használata rendszeresen vagy alkalmanként azonosító kód bevitelét igényli, a kódnak a felhasználó által megváltoztathatónak kell lennie. A gyárilag beállított alapkód használatának legfeljebb tíz (10) alkalomra kell korlátozódnia. Ha a termék ezt nem teszi lehetővé, akkor az azonosító kódot teljesen zártan – a forgalmazó és szervizhálózat munkatársai által hozzá nem férhető módon – kell kezelni, és erre a használati utasításban a figyelmet fel kell hívni.

c)      Ha a termék funkciói között automatikus élesedés is szerepel, rendelkeznie kell szerviz üzemmóddal. A szerviz üzemmódba kapcsolt állapotot a berendezésnek egyértelműen, a normál üzemtől jól megkülönböztethetően jeleznie kell. Ez az előírás mellőzhető, ha az első élesítés során a termék a szerviz üzemmódból automatikusan kilép.

d)     A védett gépjármű bármely részébe szerelendő – a termék tartozékát képező másodlagos hatástalanítást biztosító kapcsoló vagy más hasonló rendeltetésű tartozék a termék élesített állapotát csak kódolt jellel szüntetheti meg. A kódok variációszáma nem lehet kevesebb 100-nál!

2.2.           Az elektronikus működtetésű termékek kezelőivel kapcsolatos követelmények

2.2.1.      Távkezelő

a)      A távkezelővel történő hatástalanítás csak ugrókóddal történhet.

b)      Bármely távkezelő elvesztése esetén a termék átprogramozható legyen úgy, hogy az elveszett távkezelővel a terméket többé ne lehessen működtetni.

c)      A gépjárműbe épített termékhez ne legyen hozzátanítható új távkezelő a jogszerű felhasználó közreműködése vagy engedélye nélkül (például titkos kód, saját távkezelő használata stb.).

2.2.2.       Elektronikus kódkulcs, transzponder

a)      Az elektronikus kódkulcs ellendarabjához csatlakozó huzalok rövidre zárása, megszakítása, vagy azokon végrehajtott egyéb beavatkozás ne hatástalaníthassa az indításgátlót, vagy annak hatástalanított állapotában ne akadályozhassa meg annak élesedését.

b)      A transzpondernek (válasz jeladó), az ugrókód kivételével a távkezelővel azonos követelményeknek kell megfelelnie.

2.2.3.      Billentyűzet

a)      A billentyűzeten előállítható kombinációk száma feleljen meg a jogszabályi előírásoknak.

b)      Egymás utáni három (3) helytelen kódbeadást követően legalább tíz (10) perc szünetnek kell következnie.

c)      Az illetéktelen azonosítás megakadályozására a billentyűzet gombjai és kezelő elemei ne utaljanak a helyes sorrendre.

d)     A billentyűzet rövidre zárása, szétkapcsolása, vagy a billentyűzethez és az attól elvezető huzalokon végrehajtott egyéb beavatkozás ne hatástalaníthassa a berendezést, vagy annak hatástalanított állapotában ne akadályozhassa meg annak élesedését.

2.2.4.      Másodlagos hatástalanítás utólagos megtalálást elősegítő rendszerek esetén

A rendszer másodlagos hatástalanítására szolgáló alternatív eljárásoknak ugyanazokat a biztonsági szabályokat kell kielégítenie, mint a normál hatástalanítási eljárásoknak.

3.           Vagyonvédelmi kategóriák jelölése, és a hozzájuk rendelt követelmények

3.1.           A - Passzív védelmi berendezés

Jelölése: A

Passzív védelmi berendezés, amely a környezetnek nem ad jelzést a gépjármű elleni támadásról, de a gépjármű saját erőforrása által történő mozgatást, vontatást, vagy mindkettőt egyidejűleg gátolja, illetve nehezíti.

3.1.1.      AE - Passzív elektronikus védelmi berendezés

Jelölése: AE

Elektronikus gépjármű vagyonvédelmi eszköz (indításgátló), amely kielégíti az "A" kategória feltételeit.

a)      Egyszerű passzív elektronikus védelmi berendezés

Jelölése: AE1

Olyan passzív elektronikus védelmi berendezés, amely a 3.1.1. pontban lévő funkciókat kódolás nélkül szakítja meg.

b)     Kódolt passzív elektronikus védelmi berendezés

Jelölése: AE2

Olyan passzív elektronikus védelmi berendezés, amely a 3.1.1. pontban jelölt funkciók közül legalább egy, a motor működéséhez szükséges funkció gátlását kódolt jel segítségével végzi.

3.1.2.      AM - Passzív mechanikus védelmi berendezés

Jelölése: AM

A gépjármű saját erőforrása által történő mozgatást, vontatást, vagy mindkettőt egyidejűleg olyan módon gátló berendezés, amelynél a főelemet a gépjárműhöz fixen, nem oldható módon rögzítették.

3.2.           B - Utólagos megtalálást elősegítő rendszer

Jelölése: B

A gépjárműbe szerelt eszköz, illetve egyéb eljárás, módszer segítségével lehetővé teszi annak azonosítását, felkutatását, előtalálását.

3.2.1.      BEA - Utólagos megtalálást elősegítő aktív rendszer és szolgáltatás

Jelölése: BEA

A BEA jelölésű gépjárművédelem a védett gépjárműbe épített berendezésből és az ezzel folyamatosan kapcsolatot tartó, beavatkozásra képes és jogosult felügyeleti központ szolgáltatásából áll. A rendszer érzékeli a védett jármű elleni támadást, bármikor lehetővé teszi a gépjármű azonosítását, állapotának, tartózkodási helyének meghatározását, ellenőrzött leállítását, a szolgálat tevékenységének és a technikai eszközök működésének dokumentálását.

A BEA főbb technikai részei:

-        a gépjárműbe épített riasztóberendezés,

-        a gépjármű koordinátáit megadó rendszer,

-        információátviteli rendszer,

-        központi vezérlő és megjelenítő egység,

-        folyamatos diszpécserszolgálat,

-        védett diszpécser helyiség.

A szolgáltatással kapcsolatos követelmények

a)      Folyamatos, 24 órás diszpécser szolgáltatás a gépjárművektől érkező jelentések fogadására, értékelésére, dokumentálására.

b)      A diszpécser szolgálat a gépjárműtől kapott riasztásjelzés vagy távbeszélőn kapott értesítés alapján kezdi meg a riasztás típusának megfelelő tevékenységét.

c)      A tevékenység során értesíteni kell a beavatkozó, intézkedő erőket, továbbá segítenie kell azokat a gépjármű megtalálásában, üldözésében és feltartóztatásában.

d)     A szolgáltatási szerződésben meghatározott módon fel kell venni a kapcsolatot a szerződő féllel, illetve annak meghatalmazottaival, az alábbi esetekben:

-        riasztásjelzés érkezett,

-        szabotázsjelzés érkezett,

-        nem, vagy hibásan érkezett meg a 24 órás technikai állapotjelzés,

-        a gépjármű szervizállapotára megszabott idő letelt.

e)      Távbeszélő használata esetén a szerződő fél, illetve a diszpécser jelszavak használatával igazolja azonosságát:

-        felhasználói azonosító jelszó,

-        felhasználói kényszerített jelszó,

-        diszpécserazonosító jelszó.

f)       A rendszer üzemeltetője felel a diszpécserközpontba telepített biztonsági távfelügyeleti eszközök szakszerű használatáért, azok mindenkori működőképességéért, valamint a diszpécserszolgálat ellátásának folyamatosságáért.

g)      A rendszer üzemeltetőjének a szolgáltatási szerződésében rögzítenie kell a szerződő fél hozzájárulását ahhoz, hogy kár esetén a szolgáltató a káreseménnyel összefüggésbe hozható, illetve annak kivizsgálásához szükséges összes adatot megőrzi, és a kártérítésben érdekelt biztosítótársaság részére - annak kérésére - jogszerűen átadja.

h)      A szolgáltatónak értesítenie kell a szolgáltatási szerződésben megjelölt személy(eke)t, ha a diszpécserközpont akár saját hibája, akár egyéb, kívülálló ok miatt a felügyeletet 24 órát meghaladóan korlátozottan, vagy egyáltalán nem tudja ellátni.

-        Ha az üzemszünet időpontja és időtartama még annak bekövetkezte előtt ismert, az értesítést lehetőség szerint az üzemszünet beállta előtt kell megtenni.

-        Ha az üzemszünet váratlanul következik be, az ügyfelek értesítését lehetőség szerint azonnal meg kell kezdeni.

-        Az üzemzavart naplózni kell.

i)        A gépjárművédelmi távfelügyeleti diszpécserközponttal kapcsolatos követelmények az 1. sz. mellékletben találhatók.

j)        A gépjárművédelmi távfelügyeleti rendszer dokumentumai a 2. sz. mellékletben találhatók.

k)      A gépjárművédelmi távfelügyeleti rendszer műszaki követelményei a 3. sz. mellékletben találhatók.

 

3.2.2.      BER - Utólagos megtalálást elősegítő aktív rendszer

Jelölése: BER

Az utólagos megtalálást elősegítő aktív rendszer lehetővé teszi a védett gépjármű megtámadásának távjelzését, azonosítását, állapotának, tartózkodási helyének meghatározását, ellenőrzött leállítását, a szolgálat tevékenységének és a technikai eszközök működésének dokumentálását.

 

A BER főbb részei:

-        a gépjárműbe épített riasztóberendezés,

-        a gépjármű koordinátáit megadó rendszer,

-        információátviteli rendszer,

-        központi vezérlő és megjelenítő egység.

 

A BER eszközrendszer a BEA jelölésű rendszer és szolgáltatás műszaki paramétereit adja meg, önmagában nem, csak a BEA fejezetben leírt szolgáltatások biztosításával együttesen alkalmazható.

A BER követelményei a 3. sz. mellékletben találhatók.

 

3.2.3.      BEB - Utólagos megtalálást elősegítő aktív csendes védelmi rendszer

Jelölése: BEB

A védelem technikailag és a szolgáltatás szempontjából azonos a BEA rendszerrel, de a jármű elleni támadás esetén nem történik hangos (helyszíni) riasztás.

 

A rendszer követelményei a BEA követelményeinek (3.2.1. fejezet) felelnek meg, az alábbi módosításokkal.

3. sz. melléklet 13. pontja helyett a következő előírás érvényes:

A gépjármű védelmét ellátó riasztónak meg kell felelnie legalább a következő feltételeknek:

a) Ha a felhasznált riasztó önállóan forgalmazott termék, akkor az csak moduláris lehet, és érvényes legalább CTU631 vagy GC631 biztosítói besorolással rendelkezzen.

b) Ha a riasztó nem önállóan forgalmazott termék, hanem a fedélzeti egység szerves részét képezi, képessége feleljen meg az előző pontban előírt besorolásnak.

 

3.2.4.      BEM - Utólagos megtalálást elősegítő rendszer

Jelölése: BEM

A védelem technikailag azonos a BEA rendszerrel, de szolgáltatása attól annyiban tér el, hogy a védett jármű elleni támadás esetén felügyeleti központ csak az arra jogosult személy(ek) kezdeményezésére intézkedik.

A BEM főbb részei:

-        a gépjármű koordinátáit megadó rendszer,

-        információátviteli rendszer,

-        központi vezérlő és megjelenítő egység,

-        folyamatos diszpécserszolgálat,

-        védett diszpécser helyiség.

A rendszer követelményei a BEA követelményeinek (3.2.1. fejezet) felelnek meg az alábbi módosításokkal.

b) pont helyett:

b) A diszpécser szolgálat távbeszélőn kapott értesítés alapján kezdi meg tevékenységét.

d) pont helyett:

d) A szolgáltatási szerződésben meghatározott módon fel kell venni a kapcsolatot a szerződő féllel, illetve annak meghatalmazottaival az alábbi esetekben:

-        szabotázsjelzés érkezett,

-        nem, vagy hibásan érkezett meg a 24 órás technikai állapotjelzés.

3. sz. melléklet 4. pontja helyett:

4. A védett gépjármű elleni támadás esetén a központi megjelenítő és vezérlő egységnek legalább a következő jellemzőket kell figyelnie és tárolnia:

-        motor üzeme (járó, álló stb.),

-        a gépjármű akkumulátorának feszültségszintje,

-        gépjármű pillanatnyi pozíciója.

3. sz. melléklet 8., 11., 13., 15. pontja érvénytelen.

3.2.5.      BEM-A  - Utólagos megtalálást elősegítő rendszer IT alapú felügyelettel

Jelölése: BEM-A

A védelem technikailag azonos a BEM rendszerrel, a szolgáltatása attól annyiban tér el, hogy a védett jármű elleni támadás esetén a felügyeleti rendszer csak az arra jogosult személy(ek) kezdeményezésére intézkedik, valamint rendelkezik diszpécserszolgálatot helyettesítő IT megoldásokkal.

A BEM-A kategória főbb részei:

-        a gépjármű koordinátáit megadó rendszer,

-        információátviteli rendszer,

-        központi vezérlő egység védett környezetben,

-        kihelyezett megjelenítő egység (a kivonuló szolgálatnál)

-        készenléti járőrszolgálat.

A rendszer követelményei a BEA követelményeinek (3.2.1. fejezet) felelnek meg az alábbi módosításokkal.

a) pont helyett:

Folyamatos, 24 órás szolgáltatás a gépjárművektől érkező jelentések fogadására, értékelésére, dokumentálására.

b) pont helyett:

A szolgáltatás a gépjárműtől kapott riasztásjelzés vagy a jogosulttól kapott értesítés alapján kezdi meg a riasztás típusának megfelelő tevékenységét.

d) pont helyett:

A szolgáltatási szerződésben meghatározott módon fel kell venni a kapcsolatot a szerződő féllel, illetve annak meghatalmazottaival az alábbi esetekben:

-        szabotázsjelzés érkezett,

-        nem, vagy hibásan érkezett meg a 24 órás technikai állapotjelzés.

e) pont helyett:

A kommunikáció során a szerződő fél, illetve a diszpécser jelszavak használatával igazolja azonosságát:

-        felhasználói azonosító jelszó,

-        felhasználói kényszerített jelszó,

-        diszpécserazonosító jelszó

3.2.6.      BEN - Utólagos helymeghatározást elősegítő aktív rendszer

Jelölése: BEN

A rendszer a távfelügyeleti központtal aktiválás után együttműködve helymeghatározásra ad lehetőséget.

A BEN főbb részei:

-        a gépjármű koordinátáit megadó rendszer,

-        információátviteli rendszer,

-        központi vezérlő és megjelenítő egység,

-        folyamatos diszpécserszolgálat,

-        védett diszpécser helyiség.

A rendszer követelményei a BEA követelményeinek (3.2.1. fejezet) felelnek meg, az alábbi módosításokkal.

b) pont helyett:

b) A diszpécserszolgálat távbeszélőn kapott értesítés alapján kezdi meg tevékenységét.

d) pont helyett:

d) A szolgáltatási szerződésben meghatározott módon fel kell venni a kapcsolatot a szerződő féllel, illetve annak meghatalmazottaival, az alábbi esetekben:

-        szabotázsjelzés érkezett,

-        nem, vagy hibásan érkezett meg a 24 órás technikai állapotjelzés.

3. sz. melléklet 4. pontja helyett:

4. A védett gépjármű elleni támadás esetén a központi megjelenítő és vezérlő egységnek legalább a következő jellemzőket kell figyelnie, és tárolnia:

-        a gépjármű akkumulátorának feszültségszintje,

-        gépjármű pillanatnyi pozíciója.

3. sz. melléklet 8., 10., 11., 12.,13., 15. pontja érvénytelen.

3.2.7.      BEP - Passzív elektronikus utólagos megtalálást elősegítő rendszer

Jelölése: BEP

Olyan "B" kategóriájú rendszer, amely a rendszerhez tartozó telepített vagy mobil ellenőrző pont(ok)nál ad a gépjárműről információt.

3.2.8.      BN - Nem elektronikus utólagos megtalálást elősegítő eszköz

Jelölése: BN

Olyan "B" kategóriájú rendszer, amely nem elektronikus úton működik.(Pl.: nyilvántartási rendszerekkel kombinált azonosító jel, gravírozás, UV fénnyel megvilágítottan látható festékekkel való jelölés stb.)

3.3.           C - Aktív elektronikus rendszer, riasztó

Jelölése: C

Olyan berendezés, amely a gépjármű elleni támadás esetén a környezet számára hangjelzést ad. A hangjelzést kiegészítheti fényjelzés, illetve egyéb titkos jelzés is.

A támadás észlelése történhet ütés-, üvegtörés-, mozgás-, emelés-, dőlés-, nyitás, vagy más fizikai jellemzőket figyelő érzékelővel.

Jelzés adható a gépjármű saját kürtje, a riasztó szirénája, illetve az irányjelzők, helyzetjelzők, fényszórók, segítségével. A szükséges elektromos energiát közvetlenül a gépjármű saját, vagy a riasztó - gépjármű akkumulátoráról töltött - akkumulátora biztosítja.

3.3.1.      CTU - Ugrókódos távkezelős riasztó

Jelölése: CTU

Olyan riasztó, amelynél a termék hatástalanítása során alkalmazandó távkezelő adója minden kiadott jelsor után újabb, az előzőktől különböző jelsort ad ki. A vevő egy elfogadott kód után ugyanazt a kódot többször már nem fogadja el.

A "C" főcsoportba besorolt aktív elektronikus rendszer, riasztó előzőekben meghatározott alcsoportjaihoz (CT, CTU) a különféle védelmi funkciók teljesítését jelző alábbi számjelölések taroznak.

Jelölés

Védelmi funkció

Megjegyzés

1

Teljes héjvédelem, nyitásérzékelés

A riasztó a gépjármű valamennyi nyílászáróját védi (a süllyesztett tanksapka záró fedelét csak akkor, ha azt gyárilag zárral látták el).

2

Rezgésérzékelés, üvegtörés-érzékelés

A riasztót rezgésérzékelővel és/vagy üvegtörés érzékelővel forgalmazzák.

3

Beltéri mozgásérzékelés

A riasztónak az utastérben elhelyezhető beltéri mozgásérzékelője van.

4

Motorblokkolás

A termék riasztás esetén megakadályozza a motor üzembe helyezését, vagy más - arra alkalmas módon - a gépjármű önerőből való elvitelét. (Üzemelő motor esetén a riasztó meghibásodása nem okozhat váratlan motorleállást.) A riasztónak ez a funkciója az indításgátlóval (AE) szembeni követelményeket csak részlegesen elégíti ki.

5

Saját akkumulátoros hangkeltés

A riasztót olyan akkumulátoros hangkeltővel forgalmazzák, amely a másodlagos táplálást saját akkumulátoráról kapja.

6

Emelésérzékelés

A riasztót emelésérzékelővel látták el.

7

Egyéb védelmi funkció

Olyan védelmi lehetőség, amely kiegészíti a riasztó működését.

A gépjárművédelmi termék teljes jelölése a védelem jellegét meghatározó betű(k)ből és a védelmi funkcióra utaló számjegy(ek)ből áll. (A betűk megelőzik a csökkenő nagyság szerint írott számjegyeket; például saját akkumulátoros szirénával, indításgátlással, rezgésérzékelővel rendelkező és teljes héjvédelmet biztosító ugrókódos riasztó jelölése: CTU5421).

3.4.           D - Kombinált védelmi termék

Jelölése: D

Olyan védelmi berendezés, amely az AE, CTU, R kategóriákba sorolt termékek közül többnek a funkcióját (például ugrókódos riasztó és indításgátló) ellátja.

A "D" kategóriájú rendszer a "D" betűjelzés után fordított betű sorrendben kapja meg a különböző kategóriák jelzéseit (pl.: D CTU54321 AE1).

3.5.           E - Egyéb kiegészítő eszköz

Jelölése: E

Olyan gépjárművédelmi eszköz, amely önállóan nem elégíti ki egyik kategória feltételeit sem. Például ugrókódos távkezelő egység, amely jelölése: E TU.

3.6.           GC - A gépjármű saját rendszerei által vezérelt riasztó

Jelölése: GC

A riasztó önálló élesítő/hatástalanító elemmel nem rendelkezik, azt a gépjármű gyárilag beépített rendszere, illetve egy kiegészítő ugrókódos távkezelő működteti.

A riasztó csak távkezelővel kapcsolható.

A gépjárművédelmi termék teljes jelölése – a CTU kategóriájú riasztóknál meghatározottak szerint - a védelem jellegét mutató betű(k)ből és a védelmi funkcióra utaló számjegy(ek)ből áll. A betűk megelőzik a csökkenő nagyság szerint írott számjegyeket. Például saját akkumulátoros szirénával, indításgátlással, rezgésérzékelővel rendelkező és teljes héjvédelmet biztosító riasztó jelölése: GC5421.

3.7.           KV - Külső védelem

Jelölése: KV

Olyan vagyonvédelmi eszközökből kialakítható védelmi rendszer, amelynek központi egysége a gépjárműbe épített CTU, vagy GC kategóriába sorolt riasztó.

A külső védelem megvalósítására alkalmas eszközök (érzékelők, hangkeltők) rádiófrekvenciás kapcsolatban állnak a központi egységgel, és kiegészítő védelemként a garázs, vagy a gépjármű-tároló helyiség behatolás elleni védelmét biztosítják.

3.8.           M - Motorkerékpár-védelem

Jelölése: M

a)      Motorkerékpár-riasztó, amelynél az elektronikus gépjárművédelem funkciói kialakíthatók.
Jelölése: MTU

A CTU kategóriájú riasztóknál meghatározottak szerint - a védelem jellegét mutató betű(k)ből és a védelmi funkcióra utaló számjegy(ek)ből áll. A betűk megelőzik a csökkenő nagyság szerint írott számjegyeket; például saját akkumulátoros szirénával, indításgátlással, rezgésérzékelővel rendelkező ugrókódos riasztó jelölése: MTU542.

b)     Motorkerékpár indításgátló: olyan passzív védelmi berendezés, amely kielégíti a gépjármű indításgátlóval szemben támasztott követelményeket.
Jelölése: MAE1, MAE2

3.9.           R - Rablásgátló berendezés

Jelölése: R

A rablásgátló olyan védelmi berendezés, amely a járó motorú gépjármű erőszakkal, illetve az élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel történő elvétele esetén az így megszerzett gépjármű használata ellen nyújt védelmet.

A rablásgátlóval szembeni műszaki követelmények

a)      A vezetőoldali ajtó kinyitása, vagy becsukása után 10 másodpercen belül, vagy a gépjármű 10 m-es elmozdulása után az ellenőrzött leállítási folyamatnak az elkövető által le nem állítható módon be kell indulni.

b)      Az ellenőrzött leállítási folyamat indulásától 1 perc időtartamig semmiféle észlelhető változás, figyelemfelhívás nem történhet.

c)      Az ellenőrzött leállítási folyamat indulásától számított 1 perc után, de 2 percen belül az utastérben szólaljon meg figyelmeztető hang és/vagy jelenjen meg a műszerfalon a motor „működési zavarára” (esetleges leállására) vonatkozó hangsúlyos figyelmeztető jelzés. Ezt követően a motor blokkolásával (a motor vezérlésébe beavatkozással) egyidejűleg a jármű vészvillogóként működtethető irányjelző lámpái - esetleg féklámpái is - kezdjenek el villogni. A motor végleges leállítására csak akkor kerülhet sor, ha a jármű sebessége nem nagyobb, mint 4 km/óra.

d)     A motor végleges leállítása után az újraindítás csak késleltetetten, legalább 1 perc eltelte után legyen lehetséges, a használati útmutatóban leírt módon.

e)      A berendezés minden vezetékének azonos színűnek és vastagságúnak kell lennie, kivéve a visszajelző eszköz(ök) vezetékeit.

f)       A tápfeszültség elvétele és visszaadása után a védelmi funkciónak továbbra is fenn kell maradnia.

g)      A készülékház csak roncsolással legyen nyitható, kivéve, ha a megszakítókhoz való hozzáférést műgyantával történő kiöntéssel akadályozzák meg.

A gépjárműnek a rablásgátló működésbe lépése utáni újbóli indítása történhet:

-        rejtett kapcsolóval, vagy szenzorral (RK);

-        elektronikus kulccsal (RE);

-        ugrókódos távkezelővel (RTU);

-        transzponderrel (RP);

-        billentyűzettel (RB) vagy

-        a fentiek kombinációival.

A rablásgátló jelölése: R

A fenti betűjelzés után arab számozással (1, 2, 3) a megszakított áramkörök számát kell jelölni.


1. sz. melléklet - Biztonsági távfelügyeleti diszpécserközponttal kapcsolatos követelmények

Távfelügyeleti diszpécserszolgáltatás üzemeltetéséhez a következő feltételek biztosítása szükséges.

1.      A távfelügyeleti diszpécserközpont személyzetének munkáját Működési utasítás szabályozza, amelynek a következőket kell tartalmaznia:

-        a távfelügyeleti diszpécserközpont rendeltetése;

-        a távfelügyeleti diszpécserközpont szervezeti felépítése, a szolgálat függelmi viszonyai;

-        a távfelügyeleti diszpécserközpontban folyó tevékenység részletes szabályozása. (Szolgálat átadás-átvétel, ellenőrzési és jelentési kötelességek, teendő a felügyelt objektumtól érkező jelzések vétele, illetve azok kimaradása esetén, teendő technikai eszközök meghibásodása, a távfelügyeleti diszpécserközpontot ért támadás esetén, okmányok vezetése, étkezés és pihenés megszervezése stb.);

-        a távfelügyeleti diszpécserközpont és a felügyelt objektumok kapcsolatrendszerének meghatározása;

-        a távfelügyeleti diszpécserközpontba történő belépés engedélyezése.

2.      A távfelügyeleti diszpécserközpont Működési utasításának mellékletei:

-        a legfontosabb telefonszámok, kapcsolatok felsorolása;

-        a fontosabb teendők rövid tevékenységi leírása;

-        az eseményről szóló jelentés mintája;

-        előfizetői szerződésminta;

-        a távfelügyeleti diszpécserközpont személyzetének munkaköri leírása;

-        teendők tűz vagy más katasztrófa bekövetkezése esetén;

-        utasítás a bizalmas dokumentumok, okmányok kezelésére.

3.      A távfelügyeleti diszpécserközpont rendelkezzen Technikai leírással.

A technikai leírásnak a következőket kell tartalmaznia:

-        a távfelügyeleti rendszer működési leírása;

-        a központi egység kezelési utasítása, egyszerű hibaelhárítás;

-        a fedélzeti egység működési leírása, használati utasítása.

4.      A távfelügyeleti diszpécserközpont Technikai leírásának mellékletei

-        a távfelügyeleti rendszer elemeinek technikai dokumentációja;

-        a központi egységek telepítési dokumentációja a főbb részegységek, és naplók azonosításra alkalmas nyilvántartási számai;

-        a központi egységek karbantartási utasítása és a karbantartások végrehajtását igazoló naplója;

-        a fedélzeti egység telepítési/beszerelési utasítása.

5.      A távfelügyeleti diszpécserközpont felületvédelmének meg kell felelnie a MABISZ Betöréses lopás és rablásbiztosítás technikai feltételei című ajánlásában megfogalmazott, a teljeskörű mechanikai-fizikai védelemmel szemben támasztott elvárásoknak (falazat, födém, padozat, nyílászárók).

6.      Szabályozni kell a diszpécserközpont ügyeleti és technológiai helyiségeibe való belépés engedélyezését, és ki kell alakítani az illetéktelenek belépését megakadályozó technikai feltételeket.

7.      A távfelügyeleti diszpécserközpont jelzésátviteli összeköttetésein felül rendelkezzen a bejövő és kimenő telefonhívások végrehajtására használatos, különböző hívószámokkal rendelkező telefonvonalakkal. A helyi távközlési szolgáltatóval kötött szerződés keretében biztosítsa ezen vonalak ráhívás elleni védelmét (például digitális központon keresztüli kapcsolás, ISDN vonal), illetve a diszpécserközpont egyes hívószámainak titkosítását.

8.      Kimenő hívások biztonsága érdekében a távfelügyeleti diszpécserközpont rendelkezzen legalább két eltérő fizikai megvalósítással rendelkező távbeszélő összeköttetéssel.

9.      A távfelügyeleti diszpécserközpont és az ott szolgálatot adó személyek védelmére elektronikus támadásjelző rendszert kell kialakítani, amely közvetlen támadás esetén lehetővé teszi a beavatkozó erők értesítését. Ez lehet elektronikai átjelzés a rendőrségre, más fegyveres kivonuló erőkkel rendelkező távfelügyeleti szolgálathoz vagy saját, de fizikailag elkülönített elhelyezési körletben található fegyveres biztonsági szolgálathoz stb. A támadásjelző rendszer és jelzésátviteli útja legyen szabotázsvédett. Megfelelő technikai lehetőségek hiánya esetén a támadásjelző rendszer rendelkezzen legalább két, eltérő műszaki megoldással kivitelezett jelzésátviteli úttal.

10.  A távfelügyeleti rendszer diszpécserközpontban telepített valamennyi eszköze rendelkezzen az illetéktelen hozzáférést meggátló, illetve annak felfedését biztosító védelemmel.

11.  Biztosítani kell a védett objektumok és azok tulajdonosainak, jogszerű felhasználók adatait tároló információhordozók illetéktelen hozzáférés elleni védelmét.

12.  A távfelügyeleti rendszerközpont elemei rendelkezzenek olyan tartalék áramforrással, amely a hálózati feszültség kiesése esetén legalább 2 órán keresztül képes biztosítani a felügyeleti munka ellátását.

 

2. sz. melléklet - Gépjárművédelmi távfelügyeleti rendszer dokumentumai

1.      A gépjárművédelmi távfelügyeleti rendszer egészének, valamint alkotó részegységeinek (gépjárműbe épített fedélzeti egység, átviteli rendszer, diszpécserközpont)

-        műszaki rendszerleírása, paraméterei;

-        működési leírása.

2.      A védett gépjárműbe épített fedélzeti egység

-        pontos megnevezése, műszaki adatai;

-        telepítési utasítása.

3.      A távfelügyelet átviteli rendszerének

-        pontos megnevezése;

-        a működés szempontjából lényeges műszaki adatai;

-        használatához szükséges hatósági engedélyek.

4.      A távfelügyeleti diszpécserközpont

-        pontos megnevezése, címe;

-        vázlatos rajza a diszpécseri munkahely és a biztonságvédelmi elemek feltüntetésével;

-        biztonságvédelem leírása;

-        diszpécseri munkahely pontos leírása, alkalmazott szoftverek megnevezése, ismertetése, dokumentálása;

-        diszpécseri teendői a felügyelt gépjárművekkel valamint az objektumot érhető rendkívüli eseményekkel (támadás, tűz, stb.) kapcsolatban (a diszpécser munkáját szabályozó leírásban minden olyan kérdést szerepeltetni kell, amelyre jogosan intézkedni szükséges, és amely várhatóan előfordulhat);

-        diszpécseri tevékenység dokumentálása.

5.      Az ügyfélnek átadandó dokumentumok:

-        szolgáltatási szerződés, amely tartalmazza a nyújtott szolgáltatásokat, az értesítési módokat és kötelességeket, a rögzített adatokat, az adatszolgáltatási lehetőséget a biztosító számára;

-        garanciális és jótállási feltételek;

-        kezelési utasítás, melynek figyelemfelhívást kell tartalmaznia arra is, hogy a tartósan (egy hétnél hosszabb időre) leállított gépjármű akkumulátora közbenső töltés nélkül csak korlátozott ideig képes a vagyonvédelmi berendezést működtetni.


3. sz. melléklet - Gépjárművédelmi távfelügyeleti rendszer műszaki követelményei

1.      A rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a riasztás pillanatától a megtalálásig, elfogásig vagy a jelek megszűnéséig, de legalább 60 percen keresztül a központi egységben automatikusan rögzítse és tárolja a védett gépjármű állapotára és mozgására vonatkozó adatokat.

2.      Szükség esetén a központi megjelenítő és vezérlő egység segítségével bármikor meghatározható és megjeleníthető legyen a védett gépjármű pillanatnyi helyzete.

3.      A felhasznált elektronikus térkép tegye lehetővé Magyarországon a gépjármű helyzetének +/-50 méteres pontosságú meghatározását, a 10 000 lakosnál nagyobb települések utcatérkép szintű megjelenítését, a térképrészletek alkalmazásfüggő kinagyítását. Ha a szolgáltatási szerződés más országok területére is garantálja a felügyeletet, azok térképét is meg kell jeleníteni.

4.      A védett gépjármű elleni támadás esetén a központi megjelenítő és vezérlő egységnek legalább a következő jellemzőket kell figyelnie, és tárolnia:

-        nyílászárók zárt vagy nyitott állapota,

-        motor üzeme (járó, álló stb.),

-        a gépjármű akkumulátorának feszültségszintje,

-        gépjármű pillanatnyi pozíciója.

5.      A központi megjelenítő és vezérlő egységben az intézkedésekre vonatkozóan a következő adatokat kell rögzíteni:

-        a bejelentő személy azonosító adatai,

-        az intézkedő személy(ek) (ügyfél, diszpécser, hatóság stb.) azonosító adatai,

-        a beavatkozó személy(ek) azonosító adatai,

-        a gépjármű által a riasztásjelzés vétele óta megtett út koordinátái

-        az intézkedés időparaméterei.

6.      A követett gépjármű mozgásának figyelemmel kíséréséhez a mintavétel gyakoriságának a szükséges mértékűnek kell lennie, de legalább 30 másodpercenként automatikusan meg kell történnie.

7.      A gépjármű-fedélzeti egységének tápfeszültség elvétel szempontjából szabotázsvédettnek kell lennie. A szabotázs megtörténtét a diszpécserközpont felé jelezni kell. A szabotázsjelzés törlését csak szakműhelyben végrehajtott ellenőrzés után a diszpécserközpontból lehessen visszaállítani. A szabotázsjelzés vétele és annak törlése automatikusan kerüljön naplózásra.

8.      A gépjárműbe épített fedélzeti egység hatástalanításának legalább kétszintűnek kell lennie. Az első szint a gépjármű riasztójának hatástalanítása, a második a felhasználó jogosultságának igazolása. Az egyes szintektől elvárt biztonság (például rátaníthatóság, variációszám stb.) azonos legyen a saját kategóriájában megfogalmazottal.

9.      A rendszer 24 óránként legalább egy alkalommal végezze el a felügyelt gépjármű elektronikai rendszerének állapotellenőrzését, amelyet automatikusan naplóznia kell. Amennyiben az állapotellenőrzés, elmarad, vagy nem megfelelő, a központi megjelenítő és vezérlő egységnek riasztania kell a diszpécsert.

10.  A környezet figyelmének felhívása érdekében a diszpécserközpontból elindítható legyen a féklámpa, vagy az irányjelzők villogtatása.

11.  A rablásgátlási funkció elindulásakor a gépjárműben található vezérlőegység a 3.9. pont (rablásgátlás) szerint működjön.

12.  A diszpécserközpontban elhelyezett központi egységről legyen lehetőség a védett gépjármű ellenőrzött leállítására. A leállításnak a 3.9. pontban (rablásgátlás) megfogalmazottak értelemszerű figyelembe vételével kell történnie.

13.  A gépjármű védelmét ellátó riasztónak meg kell felelnie legalább a következő feltételeknek:

a)      Ha a felhasznált riasztó önállóan forgalmazott termék, akkor az csak moduláris lehet, és érvényes legalább CTU6531 vagy GC6531 biztosítói besorolással rendelkezzen.

b)      Ha a riasztó nem önállóan forgalmazott termék, hanem a fedélzeti egység szerves részét képezi, képessége feleljen meg az előző pontban előírt besorolásnak.

14.  A fedélzeti egység áramellátását a gépjármű saját áramforrásától függetlenül, legalább 24 órán át biztosítani kell.

15.  A szervizüzemmódba helyezést és visszakapcsolást a diszpécserközpontban naplózni és engedélyeztetni kell. A rendszernek a naplózást automatikusan kell végeznie.

 

 

 

          

  AEGON Magyarország Bizt. ZRt.  ALLIANZ HUNGÁRIA Bizt. Zrt.  K & H Bizt. Zrt.

 

          

  UNIQA Bizt. Zrt.  Generali-Providencia Zrt.  GROUPAMA Bizt. Rt.

 

      

  OTP GARANCIA Bizt. ZRt.  MABISZ GKB elnök

  UNION Bizt. Zrt.

 

1/a. sz. melléklet - IT alapú biztonsági távfelügyeleti diszpécserközponttal kapcsolatos követelmények

Távfelügyeleti diszpécserszolgáltatás IT alapú üzemeltetéséhez a következő feltételek biztosítása szükséges.

1.      A távfelügyeleti központ munkáját Működési utasítás szabályozza, amelynek a következőket kell tartalmaznia:

-        a távfelügyeleti központ rendeltetése;

-        a távfelügyeleti központot működtető szervezet szervezeti felépítése, függelmi viszonyai;

-        a távfelügyeleti központ folyamatainak részletes szabályozása. (Ellenőrzési és jelentési kötelességek, teendő a felügyelt objektumtól érkező jelzések vétele, illetve azok kimaradása esetén, teendő technikai eszközök meghibásodása esetén, okmányok vezetése, stb.);

-        a távfelügyeleti központ és a felügyelt objektumok kapcsolatrendszerének meghatározása;

-        a távfelügyeleti központ informatikai erőforrásaihoz történő hozzáférés szabályzása;

-        a szerződött beavatkozó szervezet tevékenységének leírása.

 

2.      A távfelügyeleti központ Működési utasításának mellékletei:

-        a fontosabb folymatok leírása;

-        az eseményről szóló jelentés mintája;

-        előfizetői szerződésminta;

-        a távfelügyeleti szolgáltatásban résztvevők munkaköri leírása;

-        teendők tűz vagy más katasztrófa bekövetkezése esetén;

-        utasítás a bizalmas dokumentumok, okmányok, adatok kezelésére.

3.      A távfelügyeleti központ rendelkezzen Technikai leírással.

A technikai leírásnak a következőket kell tartalmaznia:

-        a távfelügyeleti rendszer működési leírása;

-        a kihelyezett egység kezelési utasítása, egyszerű hibaelhárítás;

-        a fedélzeti egység működési leírása, használati utasítása.

4.      A távfelügyeleti diszpécserközpont Technikai leírásának mellékletei

-        a távfelügyeleti rendszer elemeinek technikai dokumentációja;

-        a központi egységek telepítési dokumentációja a főbb részegységek, és naplók azonosításra alkalmas nyilvántartási számai;

-        a központi egységek karbantartási utasítása és a karbantartások végrehajtását igazoló naplója;

-        a fedélzeti egység telepítési/beszerelési utasítása.

5.      A távfelügyeleti szolgáltatást biztosító informatikai eszközöket minősített szerverparkban kell tárolni, vagy önálló üzemeltetés esetén az üzemi helyiség felületvédelmének meg kell felelnie a MABISZ Betöréses lopás és rablásbiztosítás technikai feltételei című ajánlásában megfogalmazott, a teljeskörű mechanikai-fizikai védelemmel szemben támasztott elvárásoknak (falazat, födém, padozat, nyílászárók).

6.      Saját üzemeltetés esetén szabályozni kell a technológiai helyiségekbe való belépés engedélyezését, és ki kell alakítani az illetéktelenek belépését megakadályozó technikai feltételeket.

7.      Biztosítani kell a védett objektumok és azok tulajdonosainak, jogszerű felhasználók adatait tároló információhordozók illetéktelen hozzáférés elleni védelmét.

8.      Saját üzemeltetés esetén a távfelügyeleti rendszerközpont elemei rendelkezzenek olyan tartalék áramforrással, amely a hálózati feszültség kiesése esetén legalább 2 órán keresztül képes biztosítani a felügyeleti munka ellátását.


2/a. sz. melléklet - IT alapú gépjárművédelmi távfelügyeleti rendszer dokumentumai

1.      A gépjárművédelmi távfelügyeleti rendszer egészének, valamint alkotó részegységeinek (gépjárműbe épített fedélzeti egység, átviteli rendszer, diszpécserközpont)

-        műszaki rendszerleírása, paraméterei;

-        működési leírása.

2.      A védett gépjárműbe épített fedélzeti egység

-        pontos megnevezése, műszaki adatai;

-        telepítési utasítása.

3.      A távfelügyelet átviteli rendszerének

-        pontos megnevezése;

-        a működés szempontjából lényeges műszaki adatai;

-        használatához szükséges hatósági engedélyek.

4.      Az ügyfélnek átadandó dokumentumok:

-        szolgáltatási szerződés, amely tartalmazza a nyújtott szolgáltatásokat, az értesítési módokat és kötelességeket, a rögzített adatokat, az adatszolgáltatási lehetőséget a biztosító számára;

-        garanciális és jótállási feltételek;

-        kezelési utasítás, melynek figyelemfelhívást kell tartalmaznia arra is, hogy a tartósan (egy hétnél hosszabb időre) leállított gépjármű akkumulátora közbenső töltés nélkül csak korlátozott ideig képes a vagyonvédelmi berendezést működtetni.


3/a. sz. melléklet - IT alapú gépjárművédelmi távfelügyeleti rendszer műszaki követelményei

1.      A rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a riasztás pillanatától a megtalálásig, elfogásig vagy a jelek megszűnéséig, de legalább 60 percen keresztül a központi egységben automatikusan rögzítse és tárolja a védett gépjármű állapotára és mozgására vonatkozó adatokat.

2.      Szükség esetén a központi megjelenítő és vezérlő egység segítségével bármikor meghatározható és megjeleníthető legyen a védett gépjármű pillanatnyi helyzete.

3.      A felhasznált elektronikus térkép tegye lehetővé Magyarországon a gépjármű helyzetének +/-50 méteres pontosságú meghatározását, a 10 000 lakosnál nagyobb települések utcatérkép szintű megjelenítését, a térképrészletek alkalmazásfüggő kinagyítását. Ha a szolgáltatási szerződés más országok területére is garantálja a felügyeletet, azok térképét is meg kell jeleníteni.

4.      A védett gépjármű elleni támadás esetén a központi megjelenítő és vezérlő egységnek legalább a következő jellemzőket kell figyelnie és tárolnia:

-        motor üzeme (járó, álló stb.),

-        a gépjármű akkumulátorának feszültségszintje,

-        gépjármű pillanatnyi pozíciója.

5.      A központi megjelenítő és vezérlő egységben az intézkedésekre vonatkozóan a következő adatokat kell rögzíteni:

-        a bejelentő személy azonosító adatai,

-        az intézkedő személy(ek) (ügyfél, diszpécser, hatóság stb.) azonosító adatai,

-        a beavatkozó személy(ek) azonosító adatai,

-        a gépjármű által a riasztásjelzés vétele óta megtett út koordinátái

-        az intézkedés időparaméterei.

6.      A követett gépjármű mozgásának figyelemmel kíséréséhez a mintavétel gyakoriságának a szükséges mértékűnek kell lennie, de legalább 30 másodpercenként automatikusan meg kell történnie.

7.      A gépjármű-fedélzeti egységének tápfeszültség elvétel szempontjából szabotázsvédettnek kell lennie. A szabotázs megtörténtét a diszpécserközpont felé jelezni kell. A szabotázsjelzés törlését csak szakműhelyben végrehajtott ellenőrzés után a diszpécserközpontból lehessen visszaállítani. A szabotázsjelzés vétele és annak törlése automatikusan kerüljön naplózásra.

8.      A rendszer 24 óránként legalább egy alkalommal végezze el a felügyelt gépjármű elektronikai rendszerének állapotellenőrzését, amelyet automatikusan naplóznia kell. Amennyiben az állapotellenőrzés, elmarad, vagy nem megfelelő, a központi megjelenítő és vezérlő egységnek riasztania kell a diszpécsert.

9.      A környezet figyelmének felhívása érdekében a diszpécserközpontból elindítható legyen a féklámpa, vagy az irányjelzők villogtatása.

10.  A diszpécserközpontban elhelyezett központi egységről legyen lehetőség a védett gépjármű ellenőrzött leállítására. A leállításnak a 3.9. pontban (rablásgátlás) megfogalmazottak értelemszerű figyelembe vételével kell történnie.

11.  A fedélzeti egység áramellátását a gépjármű saját áramforrásától függetlenül, legalább 24 órán át biztosítani kell.

 

 

 

          

  AEGON Magyarország Bizt. ZRt.  ALLIANZ HUNGÁRIA Bizt. Zrt.  K & H Bizt. Zrt.

 

          

  UNIQA Bizt. Zrt.  Generali-Providencia Zrt.  GROUPAMA Bizt. Rt.

 

      

  OTP GARANCIA Bizt. ZRt.  MABISZ GKB elnök

  UNION Bizt. Zrt.