A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE Gépjárművédelmi Tagozata

 

A GÉPJÁRMŰVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGot

 

2014. május 05-ével megszüntette.

 

 

 

A döntés értelmében az érvényes besorolással rendelkező gépjárművédelmi eszközök és szolgáltatások esetén adatkezelést, karbantartást folytatunk a besorolás érvényességének ideje alatt,

új termékek besorolására a továbbiakban nincs lehetőség.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE

GÉPJÁRMŰVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA

I.

gépjárművédelmi eszközök biztosítói BESOROLÁSÁNAK ügyrendje

Budapest, 2006. július 27.

v2.22

Tartalomjegyzék

1.     A biztosítói besorolás szervezeti keretei 3

1.1.      A jelen szabályozásban előforduló fontosabb fogalmak. 3

1.2.      A MABISZ GKB tagjai és feladata. 3

2.     A megrendelő által a MABISZ GKB rendelkezésére bocsátandó információk, adatok, iratok  4

2.1.      A besoroláshoz szükséges adatok, iratok. 4

2.2.      A megrendelő köteles írásban jognyilatkozatot tenni a következőkről 4

3.     A besorolás elvégzésének feltételei 4

4.     Besorolás ügyrendje. 5

4.1.      Megrendelés. 5

4.2.      Előzetes műszaki szemle. 5

4.3.      Bizottsági besorolás. 6

5.     Az érvényesség időtartama. 6

6. A besorolás elutasítása, visszavonása. 7

6.1.      Elutasítás. 7

6.2.      Visszavonás. 7

6.2.1. A besorolás érvényét veszti, ha. 7

6.2.2. A MABISZ GKB valamely termék besorolást határozattal visszavonja, amennyiben: 7

7.     A termékek nyilvántartása, hozzáférhetősége. 7

8.     Ellenőrzés és intézkedések. 8

8.1.      Próbavásárlás. 8

8.2.      Ellenőrzés a termék bemutatásával 8

8.3.      Egyéb ok miatti ellenőrzés. 8

8.4.      A termék ellenőrző vizsgálata. 8

9.     Egyéb előírások. 8

9.1.      Besorolás alkalmával meg nem felelt termékek. 8

9.2.      A beépített termék igazolása. 9

9.3.      A besorolt termék forgalmazásának megszüntetése. 9

 

A Magyar Biztosítók Szövetsége Gépjárművédelmi és Kármegelőzési Bizottsága (MABISZ GKB) a részére bemutatott gépjárművédelmi termékek besorolását az alábbiakban részletezett eljárás keretében, valamint „A gépjárművédelmi eszközök biztosítói besorolásának feltételei” című dokumentumban leírtak alapján végzi. Ha a termék a műszaki paraméterek és az egyéb szempontok alapján valamely vagyonvédelmi osztály követelményeinek eleget tesz, besorolást nyer az illető vagyonvédelmi osztályba, és erről a jelen fejezetben előírt bizonylatok kerülnek kiállításra.


A MABISZ GKB kizárólag olyan illetéktelen használat elleni védelmet szolgáló termék besorolást végzi el, amely

-        ”e” vagy ”E” jóváhagyási jellel rendelkezik, vagy

a követelményeket, működési feltételeket, vizsgálati előírásokat, üzemeltetési dokumentációkat, szerelési igazolást, típusjóváhagyást tekintve megfelel a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló jogszabályoknak [jelen dokumentum kiadásakor hatályos 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 94. §-ában, továbbá gépkocsik esetében az említett jogszabály „A” jelű függelékének A/13. sz., motorkerékpárok esetén pedig a „B” jelű függelék B/6. sz. mellékletében foglalt előírásoknak], és

-        az illetékes jóváhagyó hatóság [Nemzeti Közlekedési hatóság (KKF) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 2.§ (2) bekezdése, a 16. §, továbbá a 21 26. §-okban foglaltak alapján] előzetesen minősítette, és kiadta az alkalmazási engedélyt.

 

A gépjárművédelmi termékek, ill. rendszerek MABISZ besorolása ajánlás a MABISZ tagbiztosítói részére; egyebekben önállóan határozzák meg kockázatelbírálási elveiket, s azt, az ajánlást figyelembe veszik-e vagy sem.

 

1.      A biztosítói besorolás szervezeti keretei

1.1.     A jelen szabályozásban előforduló fontosabb fogalmak

-         Megbízott: Plutó Mérnöki Iroda Kft.

-         Megrendelő, kérelmező: a termék besorolását jogosultan kérő gyártó vagy forgalmazó.

-         Szakértő: a MABISZ GKB munkáját segítő, szakirányú végzettséggel és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező természetes személy, vállalkozó, vagy jogi személyiséggel rendelkező társaság.

-         Termék: gépjárművédelmi eszközök (készülék, berendezés vagy rendszer ideértve ezek tartozékait, a használati és beépítési útmutatót, valamint a besoroláshoz szükséges egyéb dokumentációkat).

 

1.2.     A MABISZ GKB tagjai és feladata

A MABISZ GKB-ba ­ a gépjárművédelmi termékek biztosítói besorolásához ­ a gépjármű-biztosítási tevékenységet végző MABISZ tagok delegálhatnak egy-egy szavazati joggal felruházott személyt. A delegáló tagbiztosítók listája a MABISZ honlapján (www.mabisz.hu) megtekinthető.

 

A MABISZ GKB munkáját tanácskozási joggal segíti az Országos Rendőr-főkapitányság vagyonvédelmi szaktisztje, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság (KKF) munkatársa.

A besorolás technikai előkészítését és adminisztrációját, a szervezéssel és lebonyolítással kapcsolatos feladatokat a megbízott végzi, amely

-        a MABISZ GKB-vel egyeztetve naptári évenként ütemtervet készít; továbbá

-        jogosult a megrendelővel megkötött szerződés alapján a vizsgálatra kerülő termékek átvételére, az azonosító és szakértői feladatok végrehajtására, illetve végrehajtatására.

A MABISZ GKB a gépjárművédelmi termékek besorolásának ügyrendjét az alábbiak szerint szabályozza.

2.      A megrendelő által a MABISZ GKB rendelkezésére bocsátandó információk, adatok, iratok

2.1.     A besoroláshoz szükséges adatok, iratok

-        Megrendelő, forgalmazó adatai.

-        Gyártó adatai.

-        A besorolásra leadott termék(ek) felsorolása gyártmány/típus megjelöléssel és a működésére történő rövid utalással (például mechanikus, elektronikus, jelző-riasztó stb.).

-        A jogosult megbízása a besorolás elvégzésére.

-        A termék – minden részletében – magyar nyelvű műszaki adatai, működési leírása, használati útmutatója, beépítési utasítása és a kereskedelmi kiszerelésben található alkatrészek felsorolása.

-        A jótállási, garanciális feltételeket igazoló okmány.

-        A termék hiánytalan, működőképes mintapéldánya a magyarországi kiskereskedelmi forgalmazásnak megfelelő kiszerelésben és jelöléssel.

-        A besorolásra kerülő termék magyar nyelvű használati és beszerelési útmutatóját elektronikus (doc, htm, pdf, jpg stb. fájl) formában az előzetes műszaki szemlét megelőzően legalább 14 nappal (bizottsági besorolási ülést 35 naptári nappal megelőzően) el kell juttatni megbízotthoz.

-        Utólagos megtalálást elősegítő rendszerek besorolásához szükségesek még a biztonsági távfelügyeleti diszpécserközpont kialakításának és a gépjárművédelmi távfelügyeleti rendszernek a dokumentumai is, továbbá a szolgáltatási szerződés. Az előzetes műszaki szemlét megelőzően legalább 14 nappal (bizottsági besorolási ülést 35 naptári nappal megelőzően) ezeket is elektronikus formában el kell juttatni megbízotthoz.

2.2.     A megrendelő köteles írásban jognyilatkozatot tenni a következőkről

-        A besorolásra bemutatott termék és kísérő dokumentációja minden részletében azonos az ugyanilyen gyártmány/típusmegjelöléssel a hazai piacon forgalmazott – sorozatban gyártott és jóváhagyott (NKH ”H”, ”E”, ”e”) – termékkel.

-        A termék gyártmány/típusmegjelölése és egyéb azonosítója (például gyártási sorszám), valamint az ezeket tartalmazó feliratok gyári eredetűek-e, vagy azokkal utólag látták el a terméket.

3.      A besorolás elvégzésének feltételei

-        A MABISZ GKB csak az utólag beépíthető termékek biztosítói besorolását végzi. (A gépjármű gyártása során beépített védelmi berendezések nem képezik a biztosítói besorolás tárgyát.)

-        A termék gyártmány/típusmegjelölése és megnevezése, valamint a működéssel, illetve a védelmi funkcióval kapcsolatban közölt információk nem lehetnek megtévesztők.

-        A kísérő iratok (például használati, beépítési útmutató stb.) szövegezésének egyértelműnek, érthetőnek és műszakilag helytállónak kell lennie.

-        Az egyéb – műszaki jellegű – feltételek megtalálhatók a gépjármű-vagyonvédelmi eszközökkel kapcsolatos biztosítói besorolás feltételei között.

4.      Besorolás ügyrendje

A besorolást a GKB-től írásban kell kérni a kitöltött adatlap megküldésével. A besorolásról készült bizonylatokat - beleértve az elutasítást is - legkésőbb a 2.1 és 2.2 pontban leírtak szerinti megrendelésnek a megbízotthoz történő beérkezésétől számított hat hónapon belül ki kell adni.

 

4.1.     Megrendelés

Besorolást csak gyártó vagy vezérképviselet, illetve azon forgalmazó cég kérhet, amelyet a gyártó ezzel megbízott.

Már besorolt termék többszöri-ismételt besorolását a bizottság megtagadja.

A MABISZ GKB-hoz benyújtott, kitöltött adatlap alapján a megbízott

-        szerződést köt a megrendelővel, és tájékoztatja a további tennivalókról, valamint az aktuális technikai elvárásokat tartalmazó követelményrendszerről;

-        a szerződés feltételeiről és díjairól megbízott honlapján (www.pluto.hu) nyújt tájékoztatást;

-        megszervezi az előzetes műszaki szemlét, amelyen a MABISZ GKB elnöke (vagy helyettese), valamint a MABISZ GKB legalább két tagja, illetve a megbízott szakértő és a megbízott képviselője vesz részt;

-        megfelelő feltételek megléte esetén az előzetes műszaki szemle alkalmával átveszi szakértői és azonosító vizsgálatra az adatlapon megjelölt terméke(ke)t.

4.2.     Előzetes műszaki szemle

Erre a besorolás időpontját megelőzően 21 naptári nappal kerül sor. Az előzetes műszaki szemlén az előző pontban megjelölt személyek a besorolandó terméket azonosítják, ellenőrzik a 2. pontban felsorolt iratok, anyagok meglétét és a 3. és a 4.1. pontban részletezett feltételek teljesülését.

Az előzetes műszaki szemle alkalmával a megrendelő hozzáértő képviselőjén keresztül biztosítja az előkészítéshez szükséges információkat, és a felmerülő kérdésekre a szükséges választ megadja.

Az előzetes műszaki szemle alkalmával és helyszínén a megrendelő írásban kézhez kapja MABISZ GKB képviselőinek a termék átvételével vagy az átvétel megtagadásával kapcsolatos döntését, továbbá a termékkel kapcsolatos észrevételeit, a jelen lévő Bizottsági tagok aláírásával.

Ha az előzetes műszaki szemlén a besorolást egyértelműen kizáró – a gépjárművédelmi eszközök biztosítói besorolásának feltételeiben meghirdetett – okok közül akár egy is fennáll, a MABISZ GKB a további szempontok teljesülését nem vizsgálja. Ebben az esetben a termék besorolását sikertelennek kell tekinteni, és a 9.1. pontban leírtak szerint kell eljárni.

 

Az előzetes műszaki szemle lehetséges eredményei

-        Ha a termék a fenti feltételeknek megfelel, tovább kerül szakértői vizsgálatra és besorolásra.

-        Ha a termék nem felel meg, akkor azt a szemlét végzők nem veszik át szakértői vizsgálatra és MABISZ besorolásra. A megrendelőnek lehetősége van kifogással élni a MABISZ-nál, melyet megbízottnál kell benyújtani. Ebben az esetben a szakértői vizsgálatról – eljáráson kívül – megrendelő köteles gondoskodni.

-        Kisebb – az okmányokkal, a készülékek tartozékaival – kapcsolatos hiányosságok pótlására, valamint az előzetes műszaki szemlén nem tisztázott kérdések megválaszolására megrendelőnek három munkanap áll rendelkezésére.

Nem kezelhető hiánypótlásként a termék működését, biztonsági funkcióját és biztonsági szintjét érintő rendellenesség, valamint a termék tényleges működésére, biztonsági funkcióira vonatkozó megtévesztő vagy hamis információt tartalmazó dokumentáció kijavítása. Határidőn belüli hiánypótlás elmulasztása esetén az előzetes műszaki szemlét három héttel követő bizottsági besoroláson a termék nem vesz részt.

4.3.     Bizottsági besorolás

A MABISZ GKB a besorolás alkalmával a kiskereskedelmi kiszerelésben (az egységcsomagban, csomagolódobozban egy gyártmány/típusmegjelöléssel) forgalomba hozott terméket vizsgálja.

A szakértői vélemény előterjesztése és a 2. pontban rögzített okmányok tartalmának megismerését követően a MABISZ GKB a gépjárművédelmi eszközök biztosítói besorolásának feltételeiben rögzített szempontok alapján dönt arról, hogy besorolásra alkalmasnak találja-e a terméket. A döntéshozatal szavazással történik.

Az eljárás során a termék akkor számít megfelelőnek, ha a szavazati joggal bíró jelenlevők több mint 50 %-a ”igen-nel szavaz.

-        Ha a terméket a MABISZ GKB megfelelőnek találja, azt a gépjárművédelmi eszközök biztosítói besorolásának feltételeiben szereplő valamely – az adott védelmi szintnek megfelelő – védelmi kategóriába besorolja.

-        A besorolásról jegyzőkönyv és ”Gépjárművédelmi termék MABISZ besorolása” című irat készül. A besorolást a MABISZ GKB elnöke és egy tagja írja alá, és MABISZ bélyegzőlenyomattal látja el. A jegyzőkönyvet a besorolásról döntő bizottsági ülésen jelenlévők írják alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a jelenlévők névsorát, a fontosabb érveket és ellenérveket, valamint a szavazás eredményét.

-        A besorolást - a szükséges indoklással együtt - a megbízott 15 munkanapon belül köteles a megrendelőnek kiadni.

-        Ha a vizsgált jellemzők valamelyike nem felel meg a gépjárművédelmi eszközök biztosítói besorolásának feltételeiben előírtaknak, a MABISZ GKB a terméket tovább nem vizsgálja, részletes és teljes hibajegyzéket nem készít. Ebben az esetben a MABISZ GKB határozat formájában és indoklással fogalmazza meg a besorolás elutasítását. Az indoklásban elegendő a vizsgálat során felderített hiányosságokat szerepeltetni. Az elutasítás indoklásában a GKB a kérelmező figyelmét felhívja arra, hogy egyet nem értés esetén a kézbesítéstől számított 8 napon belül a MABISZ főtitkárához fordulhat írásos beadványban a határozat megváltoztatását kérve. A kérelem elutasításról készült határozatot a megbízott – a bizottsági döntést követő – 15 napon belül a megrendelőnek megküldi.

 

5.      Az érvényesség időtartama

A gépjárművédelmi termék MABISZ besorolása a határozat kézbesítésétől számított 3 év, kivéve, az érvényesség a 6. és 8. pontban szabályozott megszűnésének eseteit. A 3 év elteltével az érvényesség megszűnik, feltéve, ha a termék addig nem került ismételten és érvényesen besorolásra.

 

 

6. A besorolás elutasítása, visszavonása

6.1.     Elutasítás

A MABISZ GKB a terméket nem sorolja be vagyonvédelmi kategóriába, ha:

-        a termék „A gépjárművédelmi eszközök biztosítói besorolásának feltételei” című dokumentumban leírtaknak nem felel meg;

-        a megrendelő nem a hatósági jóváhagyásnak megfelelő terméket mutat be;

-        a termék rendeltetésszerű használata balesetveszélyt okozhat (például menet közben olyan műveletet igényel, amely a figyelmet a vezetéstől elvonja);

-        a termék kezelésének összetettsége, bonyolultsága miatt annak rendszeres használatát várhatóan mellőzik;

-        a gépjárművédelmi eszközök biztosítói besorolásának feltételeiben megfogalmazottakon kívül a termék olyan egyedi műszaki vagy kezelési jellegzetességgel bír, amelyek a védelmi képesség hatásosságát egyszerű eszközökkel, egyszerű műveletekkel jelentősen csökkenthetővé, esetleg megszűntethetővé teszi.

 

6.2.     Visszavonás

6.2.1. A besorolás érvényét veszti, ha

-        az ”E”, ”e”, vagy NKH jóváhagyást (”H”) visszavonták;

-        a termék forgalmazását időközben megszüntették.

 

6.2.2. A MABISZ GKB valamely termék besorolást határozattal visszavonja, amennyiben:

-        az ellenőrző vizsgálaton megállapítást nyer, hogy a termék műszaki paraméterei (különös tekintettel a biztonsági funkciókra) és/vagy a kísérő okmányok a besorolásnál tapasztaltakhoz képest hátrányosan változtak;

-        nem teszi lehetővé a próbavásárlást (lásd a 8.1. pontot!),

-        a MABISZ GKB kérésére nem mutatja be az ellenőrzésre a bekéréskor még forgalmazott terméket (lásd a 8.2. pontot!),

 

A besorolás visszavonást a megbízott a nyilvántartásba köteles bejegyezni.

 

7.      A termékek nyilvántartása, hozzáférhetősége

A biztosítói besorolásra negyedéves ütemezésben kerül sor.

A besorolt termékekről megbízott nyilvántartást vezet, melyet a negyedéves besorolást követően aktualizál. A nyilvántartásba a termékek az adatlapon megjelölt gyártmány-, típusmegjelöléssel kerülnek.

A besorolt termékek listáját a MABISZ negyedéves gyakorisággal jelenteti meg a honlapján (www.mabisz.hu), a megbízott pedig saját honlapján (www.pluto.hu), valamint ”Biztonságtechnikai” CD-n teszi közzé.

 

8.      Ellenőrzés és intézkedések

8.1.     Próbavásárlás

-        A folyamatos ellenőrzés biztosítása érdekében az előzetes műszaki szemle alkalmával a megrendelő 2 db – próbavásárlásra jogosító – bont ad át a MABISZ GKB-nak. A bonok az illető termék besorolásának érvényességi idején belül Magyarország teljes területén felhasználhatók, feltéve, hogy azok el vannak látva a MABISZ eredeti bélyegzőlenyomatával és a MABISZ GKB elnökének eredeti aláírásával. A bonok tárolásának helyét a MABISZ GKB elnöke határozza meg.

-        A fel nem használt bonok a lejárat után megsemmisítésre kerülnek.

8.2.     Ellenőrzés a termék bemutatásával

A MABISZ GKB a besorolás érvényességének tartama alatt a megrendelőtől kérheti a termék(ek) bemutatását, feltéve, hogy azt a megrendelő még forgalmazza. A MABISZ GKB ezirányú kérését a megbízott a vizsgálat időpontját megelőzően legalább 5 munkanappal korábban köteles megrendelőhöz eljuttatni.

8.3.     Egyéb ok miatti ellenőrzés

A MABISZ GKB jogosult az érvényes besorolással rendelkező termék részleges vagy teljes megvizsgálására, továbbá a forgalmazás körülményeinek a besorolási eljárással és követelményekkel összefüggő vizsgálatára.

8.4.     A termék ellenőrző vizsgálata

-        A MABISZ GKB fenti 8.1., 8.2. vagy 8.3. pont alatti esetekben a terméket, illetve a forgalmazást a termék besorolásának időpontjában érvényes követelmények figyelembevételével megvizsgálja. A vizsgálaton a megrendelő is jogosult részt venni. A vizsgálat időpontjáról a megrendelőt a megbízott legalább 5 munkanappal korábban köteles értesíteni. A vizsgálat abban az esetben is elvégezhető, ha a megrendelő a vizsgálaton az értesítés ellenére nem jelenik meg.

-        A MABISZ GKB az ellenőrzés után a készüléket a forgalmazónak vizsgálat után visszaadja, és írásban közli az ellenőrzés eredményét.

-        Az ellenőrző vizsgálat a megrendelő részére díjmentes, a vizsgálat költségei a megbízottat terhelik.

 

9.      Egyéb előírások

9.1.     Besorolás alkalmával meg nem felelt termékek

Az elutasítást a MABISZ GKB indoklással határozatba foglalja, és a jegyzőkönyvvel együtt a megrendelő cégnek 15 napon belül megküldi.

Ha a vizsgálatok eredményeként hozott bizottsági határozat alapján valamely termék műszaki okok miatt elutasításra kerül, ugyanazt a terméket azonos gyártmány/típusjelzéssel nem lehetséges ismételt besorolásra előterjeszteni akkor sem, ha azon az egyébként szükséges módosításokat elvégezték.

9.2.     A beépített termék igazolása

A biztosítótársaságok szerződéskötéshez kérhetik a gépjárműbe beépített termék számláját. A forgalmazónak gondoskodnia kell arról, hogy a számláról a termék pontos gyártmány/típusmegjelöléssel egyértelműen azonosítható legyen. Díjmentes, akciós beszerelés esetén a beszerelésről kell a termék azonosítására alkalmas hiteles dokumentumot kiállítani.

9.3.     Kérelmező tájékoztatási kötelezettsége

A megrendelő 15 napon belül köteles tájékoztatni a MABISZ GKB-t, ha a már besorolt termék forgalmazását a Gépjárművédelmi termék MABISZ besorolása érvényességi idejében megszüntette.

A termék jóváhagyása (”e”, ”E”, ”H”, NKH) megszűnik, vagy visszavonták.

 

 

 

          

  AEGON Magyarország Bizt. ZRt.  ALLIANZ HUNGÁRIA Bizt. Zrt.  K & H Bizt. Zrt.

 

          

  UNIQA Bizt. Zrt.  Generali-Providencia Zrt.  GROUPAMA Bizt. Rt.

 

      

  OTP GARANCIA Bizt. ZRt.  MABISZ GKB elnök

  UNION Bizt. Zrt.