A Magyar Biztosítók Szövetsége

Kármegelőzési és Vagyonvédelmi Bizottsága (Minősítő Bizottsága)

által elfogadott követelményrendszer a gépjárművédelmi eszközök biztosítói minősítéséhez

 

I.

A gépjárművédelmi eszközök biztosítói minősítésének folyamata

 

Budapest, 2002. november 25.

 

Tartalomjegyzék

1.     A minősítés szervezeti keretei 2

2.     A minősíttető által a Minősítő Bizottság rendelkezésére bocsátandó információk. 2

3.     A minősítés elvégzésének feltételei 3

4.     A minősítés folyamata. 3

4.1.       Megrendelés. 3

4.2.       Előzetes műszaki szemle. 4

4.3.       Bizottsági minősítés. 4

5.     A minősítés megtagadása. 5

6.     Az érvényesség időtartama. 5

6.1.       Minősítés. 5

6.2.       Meghosszabbítás. 6

7.     A minősített termékek nyilvántartása, hozzáférhetősége. 6

8.     Ellenőrzés és intézkedések. 6

8.1.       Próbavásárlás. 6

8.2.       Egyéb ok miatti minőségellenőrzés. 7

8.3.       Az ellenőrzés akadályozása. 7

9.     Egyéb előírások. 7

9.1.       Minősítésen meg nem felelt termékek. 7

9.2.       A beépített termék igazolása. 7

 

 


A Magyar Biztosítók Szövetsége a részére bemutatott gépjárművédelmi termékek vizsgálatát az alábbiakban részletezett minősítési eljárás keretében, valamint A gépjármű-vagyonvédelmi eszközökkel kapcsolatos követelmények című fejezetben előírtak alapján végzi. Ha a termék a műszaki paraméterek és az egyéb vizsgált szempontok alapján valamely vagyonvédelmi osztály követelményeinek eleget tesz, besorolást nyer az illető vagyonvédelmi osztályba, és erről a jelen fejezetben előírt bizonylatok kerülnek kiállításra.

Az egyes termékek sikeres biztosítói minősítése csak ajánlás a biztosítótársaságok részére. Nem kötelezi a biztosítótársaságokat a minősített termékek elfogadására, illetve a nem minősített termékek elutasítására. (Az egyes biztosítótársaságok a kockázatvállalással kapcsolatos döntéseiket a saját üzletpolitikájukhoz illeszkedően hozzák meg.)

1.           A minősítés szervezeti keretei

A Magyar Biztosítók Szövetsége Kármegelőzési és Vagyonvédelmi Bizottságába (a továbbiakban: Minősítő Bizottság) a gépjárművédelmi eszközök (készülék, berendezés vagy rendszer; a továbbiakban: termék) biztosítói minősítéséhez a következő biztosítótársaságok delegálnak szavazati joggal felruházott tagokat:

ÁB-Aegon Biztosító Rt.,

Allianz Hungária Biztosító Rt.,

Argosz Biztosító Rt.,

Axa Biztosító Rt.,

Európa Biztosító Rt.,

Generali-Providencia Biztosító Rt.,

OTP-Garancia Biztosító Rt.

Union Biztosító Rt.

 

A Minősítő Bizottság munkáját tanácskozási joggal segítik az Országos Rendőr-főkapitányság, a Budapesti Rendőr-főkapitányság vagyonvédelmi szaktisztjei, ill. az Országos Bűnmegelőzési Tanács szakelőadója.

A Minősítő Bizottság a gépjárművédelmi termékek minősítésének folyamatát az alábbiak szerint szabályozza.

A minősítés technikai előkészítését és adminisztrációját, a szervezéssel és lebonyolítással kapcsolatos feladatokat a MABISZ megbízása alapján a Plutó Bt. (a továbbiakban: Megbízott) végzi. A Megbízott ezen megbízás alapján

ˇ         a Minősítő Bizottsággal egyeztetve naptári évenként minősítési ütemtervet készít; továbbá

ˇ         jogosult a megbízóval megkötött szerződés alapján a vizsgálatra kerülő eszközök átvételére, az azonosító és szakértői feladatok végrehajtására, ill. végrehajtatására.

2.           A minősíttető által a Minősítő Bizottság rendelkezésére bocsátandó információk

2.1.      A minősítéshez feltétlenül szükséges adatok, iratok

ˇ         A megrendelő cég adatai;

ˇ         gyártó cég adatai;

ˇ         minősítésre kerülő termék(ek) felsorolása gyártmány/típus megjelöléssel és a működésére történő rövid utalással (pl. mechanikus, elektronikus, jelző-riasztó stb.);

ˇ         a minősíttetésre jogosult cég megbízása a minősítés elvégzésére;

ˇ         a termék - minden részletében - magyar nyelvű műszaki adatai, működési leírása, használati útmutatója, beépítési utasítása és a kereskedelmi kiszerelésben található alkatrészek felsorolása;

ˇ         a jótállási, garanciális feltételeket igazoló okmány;

ˇ         a termék működőképes mintapéldánya a magyarországi kiskereskedelmi forgalmazásnak megfelelő kiszerelésben és jelöléssel.

ˇ         A minősíttető nyilatkozta arról, hogy a minősítésre bemutatott, illetve az ugyanilyen gyártmány/típusmegjelöléssel a hazai piacon forgalmazott termék és tartozékai pontosan azonosak-e a sorozatban gyártott kivitellel, vagy azokon utólag bármilyen átalakítást, változtatást (ideértve a szoftverváltoztatást is) hajtottak végre.

ˇ         A minősíttető nyilatkozta arról, hogy a termék gyártmány/típusmegjelölése és egyéb azonosítója (pl. gyári szám), valamint az ezeket tartalmazó feliratok gyári eredetűek-e, vagy azokkal utólag látták el a terméket.

ˇ         BEA, ill. BEB rendszerek minősítéséhez szükségesek még a biztonsági távfelügyeleti diszpécserközpont kialakításának és a gépjárművédelmi távfelügyeleti rendszernek a dokumentumai is. Ezeket az előzetes műszaki szemlét megelőzően legalább 14 nappal el kell juttatni a Minősítő Bizottság tagjaihoz.

2.2.      A minősítéshez szükséges adatok, iratok

ˇ         Ha a terméket külföldi (TÜV, SPA, UPEA stb.) vagy belföldi vizsgálóintézet vagy gépjárműbiztosítással foglalkozó társaság vizsgálta, az erről készült vizsgálati dokumentumok, illetve ezek hiteles másolata.

ˇ         Külföldi minősítéssel nem rendelkező, valamint hazai fejlesztésű és gyártású termékek esetén valamely belföldi vizsgáló intézet (pl. KERMI, MEEI stb.) által végzett vizsgálatról készült dokumentáció.

3.           A minősítés elvégzésének feltételei

ˇ         A Minősítő Bizottság csak az utólag beépített termékeket minősíti. (A gépjármű gyártása során beépített védelmi berendezések nem képezik a minősítés tárgyát.)

ˇ         A Minősítő Bizottság csak sorozatgyártásra kerülő.(vagy került) készülékeket minősít, egyedi készítésűeket nem. A minősítésre átadott készüléknek és tartozékainak mennyiségileg és minőségileg azonosnak kell lennie a sorozatban gyártott, és kereskedelmi forgalomba hozott berendezésével, valamint azon a gyártást követően utólagos változtatást nem végeztek.

ˇ         A termék gyártmány/típusmegjelölése és megnevezése, valamint a működéssel, ill. a védelmi funkcióval kapcsolatban közzétett információk nem lehetnek megtévesztők.

ˇ         A kísérő iratok (pl. használati, beépítési útmutatók stb.) szövegezésének egyértelműnek, érthetőnek kell lennie.

ˇ         Az egyéb - műszaki jellegű feltételeket - l. a gépjármű-vagyonvédelmi eszközökkel kapcsolatos követelményrendszer előírásai között!

4.           A minősítés folyamata

A minősítést a Minősítő Bizottságtól írásban kell kérni a kitöltött adatlap megküldésével.

4.1.      Megrendelés

Biztosítói minősítést csak gyártó vagy vezérképviselet, ill. azon forgalmazó cég kérhet, amelyet a gyártó ezzel megbízott.

Már minősített termékre a minősítés érvényessége alatt újabb minősítés nem kérhető. Ha valamely terméket több forgalmazó képvisel, és minősítés kérésére külön-külön is jogosultak lennének, és e jogukkal élni kívánnak, a Minősítő Bizottság a minősítést csak abban az esetben végzi el, ha kérelmezők a minősítendő terméket más-más gyártmány/típusmegjelöléssel hozzák forgalomba.)

 

A MABISZ Minősítő Bizottsághoz beadott, pontosan kitöltött adatlap alapján a Megbízott

ˇ         szerződést köt a minősíttetővel, és tájékoztatja a további tennivalókról, valamint az aktuális technikai elvárásokat tartalmazó követelményrendszerről;

ˇ         megszervezi az előzetes műszaki szemlét, amelyen a Minősítő Bizottság vezetője (vagy helyettese), valamint a Minősítő Bizottság legalább egy tagja, ill. a megbízott szakértő és a Megbízott munkatársa vesz részt;

ˇ         megfelelő feltételek megléte esetén az előzetes műszaki szemle alkalmával átveszi szakértői és azonosító vizsgálatra az adatlapon megjelölt terméke(ke)t.

4.2.      Előzetes műszaki szemle

Erre a minősítés időpontját megelőzően 14 naptári nappal kerül sor. Az előzetes műszaki szemlén az előző pontban megjelölt személyek a minősítendő terméket azonosítják, ellenőrzik a 2. pontban felsorolt iratok, anyagok meglétét és a 3. és a 4.1. pontban részletezett feltételek teljesülését.

Az előzetes műszaki szemle alkalmával a megbízó hozzáértő képviselőjén keresztül biztosítja az előkészítéshez szükséges információkat, és a felmerülő kérdésekre a szükséges választ megadja.

 

Ha az előzetes műszaki szemlén a minősítést egyértelműen kizáró - a követelményrendszerben meghirdetett - okok közül akár egy is fennáll, a Minősítő Bizottság a további szempontok teljesülését nem vizsgálja. Ebben az esetben a termék minősítését sikertelennek kell tekinteni, és a 9.1. pontban leírtak szerint kell eljárni.

Az előzetes műszaki szemle lehetséges eredményei

ˇ         Ha a termék a fenti feltételeknek megfelel, tovább kerül szakértői vizsgálatra és minősítésre.

ˇ         Ha a termék nem felel meg, akkor azt a szemlét végzők nem veszik át szakértői vizsgálatra és Minősítő Bizottsági minősítésre. A megbízónak lehetősége van fellebbezni a Minősítő Bizottságnál. Ebben az esetben a szakértői vizsgálatról - eljáráson kívül - a kérelmező köteles gondoskodni.

A Minősítő Bizottság döntését minden tekintetben az egyéb minősítésekkel azonos módon kell kezelni.

ˇ         Kisebb - az okmányokkal, a készülékek tartozékaival - kapcsolatos hiányosságok pótlására, valamint az előzetes műszaki szemlén nem tisztázott kérdések megválaszolására a minősítést kérőnek három nap áll rendelkezésére.

Nem kezelhető hiánypótlásként a termék működését, biztonsági funkcióját és biztonsági szintjét érintő rendellenesség (pl. nem ugró kód, időnormák nem teljesülése stb.), valamint a termék tényleges működésére, biztonsági funkcióira vonatkozó megtévesztő vagy hamis információt tartalmazó dokumentáció kijavítása. A hiánypótlás határidőn belüli elmulasztása esetén az előzetes műszaki szemlét követő minősítésen a termék nem vesz részt.

4.3.      Bizottsági minősítés

A minősítés során a kiskereskedelmi kiszerelésben (az egységcsomagban, csomagolódobozban egy gyártmány/típusmegjelöléssel) forgalomba hozott készüléket és tartozékait vizsgálja a Minősítő Bizottság.

A szakértői vélemény előterjesztése és a 2. pontban rögzített okmányok tartalmának megismerését követően a Minősítő Bizottság a követelményrendszerben rögzített szempontok alapján dönt arról, hogy minősítésre alkalmasnak találja-e a terméket. A döntéshozatal szavazással történik.

Az eljárás során a termék akkor minősül megfelelőnek, ha a szavazati joggal bíró jelenlevők több mint 50%-a, de legalább ketten igen-nel szavaznak.

ˇ         Ha a terméket a Minősítő Bizottság megfelelőnek találja, azt a követelményrendszerben szereplő valamely - az adott védelmi szintnek megfelelő - védelmi kategóriába besorolja.

ˇ         A minősítésről Biztosítói minősítési tanúsítvány és Záradék készül. A Tanúsítványt a Minősítő Bizottság minden tagja aláírja, és a MABISZ bélyegzőlenyomattal látja el. A záradékot csak a minősítésen jelenlévők írják alá. A Záradék tartalmazza a jelenlévők névsorát, a fontosabb érveket és ellenérveket, valamint a szavazás eredményét.

ˇ         Ha a vizsgált jellemzők valamelyike nem felel meg a követelményrendszerben előírtaknak, a Minősítő Bizottság a terméket tovább nem vizsgálja, részletes és teljes hibajegyzéket nem készít. Ebben az esetben a Minősítő Bizottság határozat formájában és indoklással fogalmazza meg a minősítés elutasítását. Az indoklásban elegendő a vizsgálat során felderített hiányosságokat szerepeltetni. Az elutasításról készült jegyzőkönyvet a Megbízott 15 napon belül a minősítést kérőnek megküldi.

5.           A minősítés megtagadása

A Minősítő Bizottság a követelményrendszer előírásait kielégítő termék minősítését, illetve a minősítés érvényességének meghosszabbítását (l. a 6.2. pontot!) megtagadhatja, ha

ˇ         a termék élettartamával, megbízhatóságával kapcsolatban megalapozottan merül fel aggály az előállításához felhasznált anyagok, a szerkezet vagy az alkalmazott technológia miatt;

ˇ         a követelményrendszerben megfogalmazottakon kívül a termék olyan műszaki vagy kezelési jellegzetességekkel bír, amelyek a védelmi képesség hatásosságát egyszerű eszközökkel, egyszerű műveletekkel jelentősen csökkenthetővé, esetleg megszűntethetővé teszik;

ˇ         a termék rendeltetésszerű használata balesetveszélyt okozhat (pl. menet közben olyan művetelete(ke)t igényel, amely(ek) a figyelmet a vezetéstől elvonják);

ˇ         a termék kezelésének összetettsége, bonyolultsága miatt annak rendszeres használatát várhatóan mellőzik;

ˇ         a termékkel kapcsolatban megtévesztő reklámot alkalmaznak;

ˇ         a minősíttető a minősítési eljáráshoz, vagy a későbbi ellenőrzésekkel (l. a 8.1. és 8.2. pontokat) kapcsolatban - a bizalom megrendülését megalapozóan - valótlan, megtévesztő adatokat, információkat szolgáltat.

6.           Az érvényesség időtartama

6.1.      Minősítés

A minősítés érvényességi ideje 1 év. Ennek elteltével az érvényesség megszűnik, feltéve, ha addig nem került meghosszabbításra.

6.2.      Meghosszabbítás

A minősítés érvényessége a 6.1. pontban megjelölt idő elteltével kérés alapján legfeljebb két alkalommal 1-1 évre meghosszabbítható. A meghosszabbítás feltétele, hogy az előzetes műszaki szemle időpontjára a Minősítő Bizottság rendelkezésére álljon a gyártó nyilatkozta arról, hogy a terméken a minősítés, ill. az előző hosszabbítás óta a minősítésben figyelembe műszaki paraméterek és egyéb jellemzőkben, kísérő dokumentumokban milyen változást hajtott végre.

Az érvényesség 3 év utáni lejártakor a terméket újra kell minősíteni, ha ezt az arra jogosult igényli.

A Minősítő Bizottság az előzetes műszaki szemle alkalmával dönt arról, hogy a minősítés érvényességének meghosszabbításához elfogadja-e a gyártó nyilatkozatát, vagy a terméket megvizsgálja. Ez utóbbi döntés esetén a vizsgálatra az előzetes műszaki szemlét követő minősítés alkalmával kerül sor, melyről a Megbízott a minősíttetőt 3 munkanapon belül tájékoztatja.

7.           A minősített termékek nyilvántartása, hozzáférhetősége

A minősítésekre és a minősítések érvényességének meghosszabbítására negyedéves ütemezésben kerül sor.

A minősített termékekről Megbízott nyilvántartást vezet, melyet az új minősítéseket és a hosszabbításokat követően aktualizál. A nyilvántartásba a termékek pontosan azonos gyártmány/típusmegjelöléssel kerülnek felvezetésre, ahogyan azt a minősíttető az erre szolgáló adatlapon megjelölte.

A minősített termékek listáját a MABISZ negyedéves gyakorisággal jelenteti meg a honlapján (www.mabisz.hu), a Megbízott pedig félévenként CD-n teszi közzé.

8.           Ellenőrzés és intézkedések

8.1.      Próbavásárlás

ˇ         A folyamatos ellenőrzés biztosítása érdekében a minősítés és az érvényesség meghosszabbítása alkalmával a minősítést kérő 2 db - próbavásárlásra jogosító - bont ad át a Minősítő Bizottságnak. A bonok az illető termék minősítésének érvényességi idején belül Magyarország teljes területén felhasználhatók, feltéve, hogy azok el vannak látva a MABISZ eredeti bélyegzőlenyomatával és a MABISZ Minősítő Bizottság elnökének eredeti aláírásával. A bonok tárolásának helyét a Minősítő Bizottság elnöke határozza meg.

ˇ         A fentiek szerint megvásárolt készüléket a Minősítő Bizottság megvizsgálja. Ha megállapítja, hogy a készülék műszaki paraméterei és a kísérő okmányok tartalmilag nem érik el a termék minősítésekor megkövetelt szintet, a minősítést a Minősítő Bizottság visszavonja. A visszavonást a Megbízott a nyilvántartásban feltünteti, és a MABISZ-nak átadja.

ˇ         A Minősítő Bizottság az ellenőrzés után a készüléket a forgalmazónak bevizsgálás után visszaadja, és közli az ellenőrzés eredményét.

ˇ         A fel nem használt bonok a lejárat után megsemmisítésre kerülnek.

8.2.      Egyéb ok miatti minőségellenőrzés

Ha érvényes minősítéssel rendelkező termék minőségével kapcsolatban a Minősítő Bizottsághoz egyéb forrásból érkezik kifogás, a Minősítő Bizottság igazoltan megalapozott kifogás esetén - próbavásárlás nélkül - is a 8.1. pont 2. bekezdésében leírtakkal azonos módon jár el.

8.3.      Az ellenőrzés akadályozása

A Minősítő Bizottság határozattal visszavonja a minősíttető által forgalmazott összes termék minősítését, és a cégtől a minősítés visszavonásától számított két évig nem fogad el minősítési megbízást, ha bizonyítást nyer, hogy

ˇ         a minősíttető cég nem segíti elő a próbavásárlást, időközi ellenőrzést, vagy hamis adatokat közöl, ill. szándékosan félrevezeti a Minősítő Bizottságot, vagy

ˇ         ha a minősíttető valamely termék érvényes minősítési tanúsítványát minősítéssel nem rendelkező termék forgalomba hozatalához használja fel.

9.           Egyéb előírások

9.1.      Minősítésen meg nem felelt termékek

Az elutasítást a Minősítő Bizottság indoklással határozatba foglalja, és a jegyzőkönyvvel együtt a minősítést kérő cégnek 15 napon belül megküldi.

Ha a vizsgálatok eredményeként hozott bizottsági határozat alapján valamely termék elutasításra kerül, ugyanazt a terméket azonos gyártmány/típusjelzéssel nem lehetséges ismételt minősítésre előterjeszteni akkor sem, ha azon az egyébként szükséges módosításokat elvégezték.

9.2.   A beépített termék igazolása

A biztosítótársaságok szerződéskötéshez kérhetik a gépjárműbe beépített termék számláját. A forgalmazónak gondoskodnia kell arról, hogy a számláról a termék pontos gyártmány/típusmegjelöléssel egyértelműen azonosítható legyen. Díjmentes, akciós beszerelés esetén a beszerelésről kell a termék azonosítására alkalmas hiteles dokumentumot kiállítani.