A MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Budapest, 2021. április 15.

v 1.21

 

Tartalomjegyzék

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE AJÁNLÁSI (BESOROLÁSI) RENDSZERE.. 1

A. MABISZ VKB ÖSSZETÉTELE ÉS JOGÁLLÁSA.. 2

A/I.        Összetétel, alárendeltség, felügyelet 2

A/II.      Hatáskör, feladat 2

A/III.     Tisztségviselők, személyi összetétel, jogkörök. 3

B. TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS MENETE.. 5

B/I.        A vizsgálatra való jelentkezés. 5

B/II.      A Termék-megfelelőségi vizsgálat folyamata. 5

C. Egyéb rendelkezések. 6

C/I.        A kérelmező jogai és kötelezettségei 6

C/II.      Az információs bázis létrehozása és kezelése. 6

C/III.     Érvényesség időtartama. 7

C/IV.     Hatálybalépés. 8

 

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE AJÁNLÁSI (BESOROLÁSI) RENDSZERE

A Magyar Biztosítók Szövetsége a vagyonvédelmi eszközökre kiterjedő, következő Termék-megfelelőségi ajánlást (továbbiakban: Ajánlás) készít:

-  a károk megelőzése és enyhítése;

-  az ügyfelek tájékoztatása;

-  a biztosítási kockázatok reális elbírálása;

-  a biztosítási szerződések megkötésének egyszerűsítése, valamint;

-  a vagyonvédelmi eszközök elterjesztésének támogatása, és a vagyonvédelmi kultúra javítása érdekében.

 

Az ezzel kapcsolatos feladatokat a MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG (továbbiakban: MABISZ VKB) végzi.

A MABISZ Ajánlási rendszerét úgy kell kialakítani, és működtetni, hogy a tartalmi és formai előírások, követelményrendszerek pontosak, műszakilag indokoltak, tárgyszerűek, megkülönböztetéstől mentesek legyenek, és arányban álljanak az általuk elérni kívánt prevenciós célokkal. Az előírásoknak mindig alkalmasnak kell lenniük a műszaki, technikai teljesítménytől függő besorolásra.

Az eljárási szabályokat és követelményrendszereket széles körűen publikálni kell és el kell érni, hogy azokhoz bárki hozzájuthasson. A Termék-megfelelőségi vizsgálat (továbbiakban: vizsgálat) során hozott döntéseit a MABISZ VKB indokolni köteles, a besorolás megtagadása esetén a határozathoz csatolni kell a vizsgálati és mérési eredményeket is.

A 2005. augusztus 25-i bizottsági üléstől kezdve a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláson a forgalmazó részletes elérhetősége, valamint a telepítésre vonatkozó nyilatkozata is megtalálható. Beépítés, telepítés, üzembe helyezés után a beépítőnek, telepítőnek, illetve üzembe helyezőnek az Ajánlás ügyfélnek átadott példányán javasolt kitöltenie a telepítői nyilatkozatot. A beépített termék pontos jelölése, rövid meghatározása, besorolása, valamint a forgalmazó, beépítő, telepítő részletes adatai egy dokumentumban megtalálhatók. Az Ajánlás, annak kiadását követően csak teljes terjedelemben sokszorosítható.

A vagyonvédelmi termékek, ill. rendszerek MABISZ besorolása ajánlás a MABISZ tagbiztosítói részére; egyebekben önállóan határozzák meg kockázat elbírálási elveiket és azt, hogy az ajánlást figyelembe veszik-e vagy sem. A biztosítói besorolás csak tájékoztatás a biztosítótársaságok részére. Nem kötelezi a biztosítótársaságokat sem a besorolást nyert termékek elfogadására, sem a besorolással nem rendelkező termékek elutasítására. (A biztosítótársaságok a kockázatvállalással kapcsolatos döntéseiket önállóan, más biztosítókkal történő egyeztetés mellőzésével hozzák meg.)

A MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás a Záradékkal 2 eredeti példányban készül, amelyből egyet a kérelmező kap, egy pedig irattárba kerül. Az Ajánlásról és a Záradékról másolatot csak a kérelmező írásos engedélye alapján lehet készíteni. A MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető!

A MABISZ ábrás védjegye (logó) az érvényes Ajánlással rendelkező termékeken, az azokat forgalmazók dokumentumain, weblapjain nem jeleníthető meg!

 

A. MABISZ VKB ÖSSZETÉTELE ÉS JOGÁLLÁSA

A/I.    Összetétel, alárendeltség, felügyelet

A MABISZ Vagyonbiztosítási Tagozatának irányítása, felügyelete és ellenőrzése alatt működő Vagyonvédelmi és Kármegelőzési bizottság (MABISZ VKB) a benyújtott kérelmek alapján - szakértői véleményekre támaszkodva - az MNB által is elismert Betöréses lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételeiben megfogalmazott technikai paraméterek alapján dönt az egyes hazai, vagy külföldi gyártású vagyonvédelmi eszközök, termékek besorolásáról. A külföldi hatósági és MABISZ VKB vizsgálatok figyelembevételével jogosult meghatározni a magyarországi alkalmazás sajátosságait, a nemzetközi gyakorlattól eltérő értékhatárokat.

A MABISZ VKB a "nem élet" ágazatot művelő biztosítók által írásban megbízott, a biztosítási szakterületen kellő jártassággal és döntési jogosultsággal rendelkező tagokból áll. A biztosítók a bizottságba több tagot is delegálhatnak, de egyidejű jelenlétük esetén is csak egy szavazattal rendelkeznek.

A bizottság tagjai a biztosítók által delegált képviselők közül - titkos szavazással - elnököt választanak. Az elnök megbízatása 2 évre szól. A mandátum lejártával, vagy az elnök tagságának megszűnésével új választásra kerül sor. Az elnök további 2 évre újra választható.

A/II.   Hatáskör, feladat

A MABISZ VKB a kockázat elbírálást, és a szerződéskötést segítő szakmai ajánlási tevékenységet folytat, hatósági jogkörrel nem rendelkezik. A bizottság által hozott döntések kizárólag a tagbiztosítók felé címzett ajánlások, amelyek nem korlátozzák a biztosítók kockázat elbírálási önállóságát, és felelősségét.

A vizsgálatra bemutatott vagyonvédelmi eszköz besorolása a szabványok, a MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei, a kár- és kriminalisztikai tapasztalatok figyelembevételével a műszaki, technikai paraméterek alapján történik. A szakértői vélemény előterjesztését és a vizsgálati okmányok tartalmának megismerését követően a bizottság a terméket a közzétett szempontok alapján besorolja az adott védelmi szintnek megfelelő kategóriába.

A döntéshozatalra minden esetben meg kell hívni a szakértők mellett az ORFK kriminalisztikai szaktisztjét, mint bizottság tanácsadót.

A döntéshozatalban csak a tagbiztosítók képviselői rendelkeznek szavazati joggal. A döntéshozatal a jelenlévő bizottsági tagok többségi szavazásával történik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A bizottsági ülésről távollévők elfogadják a többségi álláspontot.

A/III.  Tisztségviselők, személyi összetétel, jogkörök

a.   A MABISZ VKB elnökének feladata

-          jogosult a MABISZ VKB és az ügyfél közötti elvi megállapodás  aláírására, amelyben az ügyfél vállalja, hogy a Termék-megfelelőségi vizsgálat technikai és szakértői munkáinak elvégzésével a PlutO Mérnöki Iroda Kft.-t (továbbiakban: PlutO) bízza meg. A MABISZ VKB vállalja, hogy elfogadja a PlutO szakértői vizsgálatainak eredményét és szakértői véleményét vitaalapnak;

-          ellenőrzi és felügyeli a MABISZ Termék-megfelelőségi vizsgálatok előkészítésével, szervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat;

-          a vizsgálatra jelentkező vállalkozóval történt kapcsolatfelvétel után az Ajánlás érvényességi idejének lejártáig szakmai felügyeletet gyakorol a szervezést végzők és szakértők munkája felett;

-          jogosult a bizottság által hozott határozatok hitelesítőként való aláírására;

-          jogosult a bizottságot a rendszeres időpontoktól eltérő időpontban összehívni, állásfoglalást előterjeszteni, módosításra javaslatot tenni;

-          képviseli a bizottságot a MABISZ Vagyonbiztosítási Tagozatának ülésein, beszámol a végzett munkáról, javaslatot tesz a szervezeti, működési, operatív jellegű intézkedések módosítására, elfogadására, változtatására;

-          a döntések során a tagokkal azonos szavazati joggal rendelkezik, szavazata csak szavazategyenlőség esetén döntő;

b.   A MABISZ VKB tagjainak feladata

-          az előzetes értesítés alapján a megadott időpontban részt vesznek a MABISZ VKB ülésein, az előzetes szakértői vizsgálatokon, helyszíni szemléken. Szakmai felkészültségük és gyakorlati tapasztalataik alapján kérdéseket tehetnek fel, és véleményt nyilváníthatnak a vizsgált vagyonvédelmi eszközökkel kapcsolatban;

-          állásfoglalásukban kifejezésre juttathatják a delegáló biztosítótársaság üzleti érdekeit, a közösen hozott határozatoknál érvényesíthetik a meghatározó szabványok és bizottsági előírások irányvonalát;

-          legjobb szakmai tudásuk és a rendelkezésükre bocsátott műszaki információk birtokában állást foglalhatnak a bemutatott vagyonvédelmi eszközök MABISZ VKB megítélését illetően.

c.    A szervező, előkészítő és szakértői csoport (PlutO) feladata

-          a Magyar Biztosítók Szövetségének írásos megbízása alapján a MABISZ Termék-megfelelőségi vizsgálatra jelentkező vállalkozókkal (gyártókkal és forgalmazókkal) a MABISZ megbízottjaként, szaktanácsadójaként folytat tárgyalást;

-          a MABISZ VKB és az ügyfél közötti Megállapodásban a MABISZ vállalja, hogy a vizsgálat technikai és szakértői munkáinak elvégzésével a PlutO-t bízza meg. A MABISZ VKB a PlutO szakértői véleményezését veszi vitaalapnak.

-          a szükséges feltételek megléte esetén elfogadja a vizsgálatra való jelentkezést, megszervezi a vizsgálatokat, és a független szakértők köréből megbízza a legalkalmasabbat a szakértői vélemény elkészítésével;

-          a megrendelő céggel vállalkozói szerződést köt, és a megbízási díjból rendezi a szakértők díjazását, a vizsgálatok járulékos kiadásait, valamint a szervezéssel, az adminisztrációval és egyéb munkákkal járó kifizetéseket;

-          az előkészített anyagok és a külföldi biztosítói, vagy hatósági minősítési tanúsítványok birtokában megszervezi a MABISZ VKB havonkénti, vagy igény esetén más időpontban való összehívását. Az ülésre előkészíti az értékelt és szakértői véleménnyel alátámasztott szakanyagokat, valamint javaslatot tesz az adott eszköz bizottsági megítélésére;

-          az ülésen elhangzott véleményeket, állásfoglalásokat feljegyzi, a meghozott döntésekről "MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás"-t és "Záradék"-ot készít. Az Ajánlást a bizottság tagjai és tanácsadó - a jelenléttől függetlenül - a Záradékot pedig a bizottsági ülésen jelenlévők aláírásukkal hitelesítik. A "Záradék" tartalmazza a bizottsági ülésen jelenlévők névsorát, a fontosabb érveket és ellenérveket, valamint a többségi szavazás eredményét;

-          az ajánlott termékekről és a gyártó, forgalmazó, vagy megbízó cégekről összesített jegyzéket készít, amelyet honlapon megjelenít az aktuális adatokkal kiegészítve;

-          biztosítja a kijelölt és a MABISZ által elfogadott szakértők működését, megbízását, munkával való ellátását; beszámoltatását, szakmai előrehaladásukhoz rendszeresen szakanyagokat tesz hozzáférhetővé;

-          a vizsgálatot kérő céggel folyamatos kapcsolatot tart, a hiányzó adatokat folyamatosan biztosítja és megszervezi a vizsgálaton való aktív részvételt.

B. TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS MENETE

B/I.   A vizsgálatra való jelentkezés

A Termék-megfelelőségi vizsgálatra a vagyonvédelmi eszközt gyártó, vagy forgalmazó vállalkozó, állami, ill. magáncég jelentkezhet. A jelentkezéshez a MABISZ VKB által elfogadott „MEGÁLLAPODÁS” és "ADATLAP" kitöltése, az abban felsorolt dokumentumok csatolása és az Ajánlási folyamat költségének elfogadása szükséges.

A nyomtatványok és a díjtételek táblázata az előkészítéssel megbízott csoportnál (PlutO) szerezhető be, valamint a MABISZ honlapjáról is (www.mabisz.hu) letölthető. A vizsgálatra és az Ajánlási folyamatra vonatkozó minden felvilágosítást az előkészítő csoport, a PlutO ad meg.

A MABISZ VKB szükség szerint, általában havonta egy alkalommal tart rendes ülést, amelyen dönt az előkészített és előterjesztett javaslatokról. Amennyiben nincs előkészítve megfelelő számú termék, a bizottság elméleti kérdésekkel és szakmai továbbképzéssel foglalkozik. Az adott témák előterjesztéséért a bizottság elnöke és az előkészítő és szakértői csoport vezetője felelős.

B/II.  A Termék-megfelelőségi vizsgálat folyamata

A kérelmező a kitöltött és cégszerűen aláírt nyomtatványokat, a vizsgálathoz szükséges eszközöket és dokumentumokat, valamint az aláírt megállapodást és szerződést átadja a szervező csoport megbízottjának.

A szervező csoport áttanulmányozza a benyújtott anyagokat és mintákat, egyezteti a szakértői vizsgálatok időpontját, majd megküldi az "ÉRTESÍTÉS"-t az előkészítés, vagy a vizsgálat helyéről, idejéről, a kérelmező további tennivalóiról.

A MABISZ vizsgálatra jelentkező, a benyújtott termékre EuroNorm minősítéssel nem rendelkező gyártó cég saját termékének benyújtásakor a szükséges számú mintapéldányt is köteles rendelkezésre bocsátani a roncsolásos és roncsolás nélküli szakérői vizsgálatok szakszerű végrehajtása céljából.

A magyar, vagy külföldi minősítéssel rendelkező termék esetében a végrehajtott roncsolásos vizsgálatok eredményét a bizottság akkor fogadja el, ha a jegyzőkönyv, vagy tanúsítvány tartalmazza azokat a lényeges és meghatározó adatokat, amelyeket az európai, vagy nemzeti szabvány előír. Érvényességi idejükön belül kizárólag azok a magyar és külföldi tanúsítványok fogadhatók el az országos műszaki szakértői névjegyzékben szereplő személyek közül kiválasztott és a MABISZ által elfogadott független szakértők által végzett roncsolásos vizsgálatok kiváltására, amelyek az adott vizsgálat elvégzésére jogosult, akkreditált vizsgáló intézet által, a termékcsoportra kiadott európai vizsgálati szabványok alapján végrehajtott vizsgálatok eredményeként kerültek kiállításra. Amennyiben a benyújtott dokumentum ennek nem felel meg, a bizottság előírja roncsolásos vizsgálat végrehajtását. Nem fogadhatók el azok a tanúsítványok, melyek nem a termékcsoportra előírt vizsgálatok eredményét tükrözik. (pld.: épületszerkezetek tűzállósági vizsgálata nem alkalmazható értéktároló szekrény tűzállóságának megállapítására)

Az országos műszaki szakértői névjegyzékben szereplő személyek közül kiválasztott és a MABISZ által elfogadott független szakértők bevonásával történik a vizsgálatra benyújtott termékek elbírálása. A MABISZ VKB a szakértői vizsgálatok eredményeként adott írásos szakértői vélemény(ek), a meghívott vagyonvédelmi és kriminalisztikai szakemberek meghallgatása után dönt.

A MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás a Záradékkal 2 eredeti példányban készül, amelyből egyet a kérelmező kap, egy pedig irattárba kerül. Az Ajánlásról és a Záradékról, másolatot csak a kérelmező írásos engedélye alapján lehet készíteni.

A vizsgálati kérelmet a benyújtástól számított három hónapon belül el kell bírálni, kivéve, ha az eljárás technikai okokból hosszabb időtartamot igényel. Erről a kérelmezőt írásban értesíteni kell.

Az ajánlott termékekről készített összefoglaló jegyzék, katalógus nyílt, publikus kiadvány, nyomdai úton történő sokszorosítása, árusítása azonban a MABISZ írásos engedélyéhez kötött. Az ajánlott eszközökről, gyártókról, forgalmazókról készített adatbázis havi frissítéssel a MABISZ és a PlutO honlapján folyamatosan elérhető.

C. Egyéb rendelkezések

C/I.   A kérelmező jogai és kötelezettségei

-          jogosult megismerni az Ajánlási eljárás folyamatát, a vizsgálat módszereit, eredményét, a döntés alapjául szolgáló előírásokat és követelményeket, valamint a besorolási, kockázatvállalási kategóriákat;

-          jogosult részt venni személyesen a szakértői vizsgálatokon, véleményt nyilváníthat, részleteket közölhet, valamint észrevételeket tehet;

-          az általa kért eljárással kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a MABISZ Vagyonbiztosítási Tagozatához (1062 Budapest, Andrássy út 93. Levelezési cím: 1381 Budapest 62., Pf. 1297) fordulhat;

-          a szerződésben vállalt adatszolgáltatási kötelezettség a kérelmezőt az Ajánlás kezdetétől a befejezésig érinti;

-          ha a kérelmező a korlátozó, vagy kiegészítő intézkedéseket nem teljesíti, a Termék-megfelelőségi ajánlás azonnal visszavonható.

C/II.  Az információs bázis létrehozása és kezelése

-          az ajánlott termékeket egységes szerkezetbe foglalt jegyzékben kell közzétenni, amely nyilvános, bárki számára hozzáférhető. Az adatbázis folyamatos, naprakész karbantartásáért, kezeléséért a PlutO vezetője felelős;

-          reklamáció esetén a rendelkezésre álló dokumentumok alapján kell a vizsgálatot lefolytatni, és javaslatot tenni a bizottságnak a korábbi döntés megváltoztatására, vagy az eredeti meghagyására. A jogorvoslatról és döntésről a bejelentőt és az érintett felet írásban kell tájékoztatni;

-          abban az esetben, ha panasz merül fel és a kivizsgálás eltérő gyártási, szerelési, vagy forgalmazási körülményeket állapít meg az Ajánlás azonnali hatállyal visszavonható, illetve felfüggeszthető. Erről a bizottság vezetője dönthet, de döntéséről legkésőbb a következő bizottsági ülésen köteles a tagokat tájékoztatni;

-          amennyiben a MABISZ VKB munkájára vonatkozik az észrevétel, vagy panasz, a MABISZ Vagyonbiztosítási Tagozat (1062 Budapest, Andrássy út 93. Levelezési cím: 1381 Budapest 62., Pf. 1297) jogosult azt kivizsgálni.

C/III. Érvényesség időtartama

a. MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás

A bizottsági ülés hónapjának végét tekintve, 5 évig érvényes a Termék-megfelelőségi ajánlás. Az Ajánlás érvényességi ideje nem hosszabbítható meg, lejárta után új vizsgálat szükséges (a MABISZ ajánlásrendszer, szabványok, valamint az adott termék változását, átalakulását figyelembe véve, a MABISZ VKB erre igényt tart).

Amennyiben a Termék-megfelelőségi ajánlás érvényességi időtartama alatt, MABISZ VKB kérdés merül fel, egyedi szemlére, ismételt vizsgálatra bekérheti a MABISZ VKB a terméket. Amennyiben a gyártó, vagy forgalmazó katalógusában, gyártmányismertetőjében, honlapján, vagy hirdetésében a vizsgált állapotától eltérő műszaki tartalommal jelenik meg az adott termék, hasonlóképpen jár el a bizottság. Amennyiben a vagyonvédelmi paraméterek jelentős romlása tapasztalható, a soron következő bizottsági ülésen az Ajánlás visszavonására kerül. Ezt követően csak új vizsgálat lefolytatása után kerülhet ismét vissza az ajánlott termékek közé. A visszavonásról szóló határozatot a bizottság nyilvánosan közzé teszi.

 b. Meghosszabbítás

 

2008. december 31-ével a hosszabbítás lehetősége MEGSZŰNT!

 

C/IV. Hatálybalépés

Jelen módosított szabályok 2021. április 15. napján lépnek hatályba, a rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.